มาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

06/02/2562
มาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

 
              สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกประกาศกำหนดมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  • ข้อ 1 กำหนดประเภทกิจการในกลุ่ม A และ B1 ของบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เป็นกิจการที่ให้การส่งเสริมตามมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
  • ข้อ 2 สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) เพื่อจูงใจและกระตุ้นให้มีการลงทุนหรือการใช้จ่ายในกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อ ประเทศหรืออุตสาหกรรมโดยรวมมากขึ้น คณะกรรมการจึงกำหนดสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของ โครงการ ดังนี้

Page view : 66