มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับภาคการเกษตรในระดับท้องถิ่น

08/02/2562
มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับภาคการเกษตรในระดับท้องถิ่น


21-1-(1).jpg

 
          คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกประกาศเรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับภาคเกษตรในระดับท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นด้านการเกษตร และสร้างการเติบโตจากภายในเพื่อวางรากฐานทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว โดยมีนโยบายและหลักเกณฑ์ดังนี้ 


          ข้อ 1 กำหนดประเภทกิจการและเงื่อนไขของกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับภาคการเกษตรในระดับท้องถิ่นดังนี้ 

 
Page view : 50