มาตรการส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI)

11/02/2562
มาตรการส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI)

14-1.jpg
 

          คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศเรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริม จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาศักยภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน ดังมีหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
Page view : 80