กฏระเบียบและข้อบังคับด้านการลงทุน

10/08/2561
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ว่าด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ต่อยอดมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ Eastern Seaboard ซึ่งภาครัฐได้กำหนดเป้าหมาย 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิส ติกส์ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนใหม่ให้กับเศรษฐกิจและสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น
10/08/2561
เนื่องด้วยรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้นเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้นรัฐบาลจึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กรณีที่มีรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้
10/08/2561
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในหมวดที่ 8 ว่าด้วยกิจการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายซึ่งประกอบด้วย
1. กิจการพัฒนา Biotechnology
2. กิจการพัฒนา Nanotechnology
3. กิจการพัฒนา Advance Material Technology
4. กิจการพัฒนา Digital Technology
Page view : 360