กฏระเบียบและข้อบังคับด้านการลงทุน

08/01/2563
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ในราชกิจจานุเบกษา เพื่อกำหนดให้มาตรการควบคุมเครื่องมือแพทย์สอดคล้องกับความตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย์...
08/01/2563
การเปิดร้านขายยาอาจมีทั้งร้านขายยาที่เจ้าของเปิดเอง หรือร้านขายยาที่เป็นแฟรนไชส์ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบใดการเปิดร้านขายยาสามารถดำเนินการได้ทั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดา และรูปแบบนิติบุคคล ซึ่งรูปแบบการประกอบกิจการที่ต่างกันมีผลต่อหน้าที่ในการทำบัญชีและการเสียภาษีที่แตกต่างกันดังนี้...
03/02/2563
ในด้านการสนับสนุนการลงทุนอุตสาหกรรมเซลล์และยีนบำบัดในประเทศญี่ปุ่นได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2019 การตรวจสอบทางยีนและพันธุกรรมเพื่อตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาและเคมีบำบัดเป็นไปได้อย่างดีขึ้นนั้น ได้รับการรับรองและครอบคลุมอยู่ในการประกันสุขภาพของภาครัฐ...
02/03/2563
นโยบายสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทยในปัจจุบันจะดำเนินการผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นหลักโดยใช้เครื่องมือทางภาษีและเครื่องมือที่ไม่ใช่ภาษีเป็นหลัก และสิทธิประโยชน์จะแบ่งไปตามสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม...
Page view : 928