กฏระเบียบและข้อบังคับด้านการลงทุน

06/02/2562
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกประกาศกำหนดมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 
08/02/2562
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกประกาศเรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับภาคเกษตรในระดับท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นด้านการเกษตร และสร้างการเติบโตจากภายในเพื่อวางรากฐานทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว โดยมีนโยบายและหลักเกณฑ์ดังนี้
 
11/02/2562
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศเรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริม จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาศักยภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน ดังมีหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
22/04/2562
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (MEDICAL HUB) และสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ผลิตยายกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล
22/04/2562
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 เห็นชอบแนวทางการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa) สำหรับชาวต่างชาติที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูงและผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น โดยได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นผู้ออกประกาศคุณสมบัติผู้มีสิทธิขอ Smart Visa ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ
22/04/2562
เพื่อให้การส่งเสริมการลงทุนในมาตรการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี (Technology-based Incentives) ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ส. ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560 มีความชัดเจนยิ่งขึ้น สำนักงานจึงออกคำชี้แจงดังต่อไปนี้
Page view : 856