กฏระเบียบและข้อบังคับด้านการลงทุน

06/02/2562
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกประกาศกำหนดมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 
08/02/2562
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกประกาศเรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับภาคเกษตรในระดับท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นด้านการเกษตร และสร้างการเติบโตจากภายในเพื่อวางรากฐานทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว โดยมีนโยบายและหลักเกณฑ์ดังนี้
 
11/02/2562
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศเรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริม จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาศักยภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน ดังมีหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
Page view : 470