กฏระเบียบและข้อบังคับด้านการลงทุน

05/08/2563
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมาจนถึงต้นปี 2562 องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้มีการประกาศ 8 หลักเกณฑ์แนะนำ (guidance) ในด้านเซลล์และยีนบำบัดเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมและเพื่อสร้างให้เกิดกระบวนการสร้างภูมิทัศน์ของกฎระเบียบ (regulatory landscape) ด้านเซลล์และยีนบำบัดเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรมและเพื่อผลประโยชน์ร่วมของภาคอุตสาหกรรมและผู้ป่วย
1 
2
Page view : 1162