แนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทย

04/02/2562
แนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทย
  • ตลาดเครื่องมือแพทย์ในไทยมีแนวโน้มที่จะเติบโตด้วยอัตรา 8.5-10 เปอร์เซ็นต์ต่อปี (ปี ค.ศ. 2016-2019) ซึ่งมากกว่าอัตราเฉลี่ยโลก เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุและจำนวนผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เข้ามารับการรักษาในไทย การขยายสาขาของสถาบันการแพทย์ชั้นนำ อีกทั้งนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub)
  • วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากยางพาราเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่เป็นสินค้าหลักของประเทศไทย สินค้ากลุ่มนี้กำลังเป็นที่ต้องการและคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ตลาดของสินค้าประเภทนี้มีการแข่งขันที่สูงจากคู่แข่งที่เพิ่มขึ้นทั้งในและนอกประเทศ ส่วนผู้ผลิตน้ำยาและชุดวินิจฉัยโรคจะมีโอกาสทางการค้าสูงขึ้นตามความต้องการที่เปลี่ยนไปของตลาดโลก
  • เนื่องจากประเทศไทยมีข้อจำกัดในการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงของตนเอง จึงต้องพึ่งพาการนำเข้าครุภัณฑ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศ โดยเฉพาะในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการนำเข้าครุภัณฑ์ประเภทหุ่นยนต์ทางการแพทย์ ซึ่งจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  • เพื่อแก้ปัญหาการนำเข้านวัตกรรมในระยะยาว ภาครัฐได้มีนโยบายการสนับสนุนให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตภายในประเทศโดยความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยระดับประเทศ ภาคการศึกษาและภาคเอกชนเพื่อลดการขาดดุลทางการค้า และเป็นการส่งเสริมงานวิจัยไทยสู่ตลาดมากขึ้น

Page view : 1001