แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์

06/02/2562
แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์
 
8-1.jpg
 

          อุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์มีแนวโน้มว่าจะเติบโตด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น การรักษาด้วยยาชีววัตถุที่มีผลการรักษาในเชิงบวก การเพิ่มขึ้นของจำนวนการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนาของรัฐบาลทั่วโลกซึ่งส่งผลให้ยาชีววัตถุได้รับการยอมรับในตลาดมากขึ้น ทั้งยังรวมไปถึงผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่ไม่ติดต่อที่มีความสนใจในการรักษาด้วยยากลุ่มนี้ เช่น มะเร็ง เบาหวาน เนื่องจากตัวยาที่ใช้ในปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาโรคดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพนัก
          ในปี ค.ศ. 2017 บริษัทวิจัยตลาด Allied Market Research ได้คาดการณ์ว่าอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมของตลาดชีวเภสัชภัณฑ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะอยู่ที่ 17 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีปัจจัยมาจากการเติบโตทางด้านการวิจัยและพัฒนา การรับรู้ของผู้ป่วยที่มีต่อยาชีววัตถุ และการปรับตัวของผู้ป่วยที่มีต่อการรักษาแนวทางใหม่ นอกจากนี้นักลงทุนยังมองว่าเอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่มีโอกาสในการลงทุนหรือร่วมลงทุน (Venture Capital) สูงกว่าภูมิภาคที่พัฒนาแล้ว 
Page view : 229