บทวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยี

07/08/2561
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ทั่วโลกมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ครองตลาดหลักในแถบอเมริกา ยุโรป และเอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้เกิดจากนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาทั้งยังผ่อนปรนกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการส่งออก แม้ว่าผู้ประกอบการต้องเผชิญกับสถานการณ์ผันผวนของเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบการค้าอยู่บ่อยครั้ง แต่ผู้ประกอบการเองก็จำต้องมองโลกในแง่ดีและหมั่นหาโอกาสจากสถานการณ์เหล่านั้นอยู่เสมอเพื่อผลักดันให้เกิดการเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคต
15/08/2561
ได้มีการคาดการณ์ว่าจำนวนประชากรทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจาก 7 พันล้านคนในปี ค.ศ. 2011 เป็นจำนวน 7.7 พันล้านคนในปี ค.ศ. 2020 และเพิ่มขึ้นเป็น 9.6 พันล้านคนในปี ค.ศ. 2050 ส่งผลให้มีความต้องการผลิตภัณฑ์ยาเพิ่มขึ้น โดยการคาดการณ์ภาพรวมของตลาดอุตสาหกรรมยาทั่วโลกในปี ค.ศ. 2017 จะมีมูลค่าอยู่ที่ 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ อัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีอยู่ที่ 6 เปอร์เซ็นต์
15/08/2561
ปัจจุบันผู้บริโภคมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับมีการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันมากขึ้น ส่งผลให้ผู้คนมีความต้องการมีสุขภาพที่ดีขึ้น มีชีวิตที่มีความสมดุล มีความปลอดภัยมากขึ้นและมักมองหาผลิตภัณฑ์มีคุณภาพโดยให้ความสำคัญกับผู้ผลิตที่มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ที่ผ่านมามีผู้บริโภคร้องเรียนเกี่ยวกับผลข้างเคียงของการใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งเครื่องสำอางและอาหารเสริม ทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่เกิดความหวาดหวั่นและ “ไม่กล้า” ที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมี
Page view : 618