บทวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยี

04/02/2562
แนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทย
  • ตลาดเครื่องมือแพทย์ในไทยมีแนวโน้มที่จะเติบโตด้วยอัตรา 8.5-10 เปอร์เซ็นต์ต่อปี (ปี ค.ศ. 2016-2019) ซึ่งมากกว่าอัตราเฉลี่ยโลก เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุและจำนวนผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เข้ามารับการรักษาในไทย การขยายสาขาของสถาบันการแพทย์ชั้นนำ อีกทั้งนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub)
06/02/2562
อุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์มีแนวโน้มว่าจะเติบโตด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น การรักษาด้วยยาชีววัตถุที่มีผลการรักษาในเชิงบวก การเพิ่มขึ้นของจำนวนการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนาของรัฐบาลทั่วโลกซึ่งส่งผลให้ยาชีววัตถุได้รับการยอมรับในตลาดมากขึ้น ทั้งยังรวมไปถึงผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่ไม่ติดต่อที่มีความสนใจในการรักษาด้วยยากลุ่มนี้ เช่น มะเร็ง เบาหวาน เนื่องจากตัวยาที่ใช้ในปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาโรคดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพนัก
08/02/2562
จากการวิจัยตลาดของบริษัท Zion Market Research ได้คาดการณ์ว่าตลาดอาหารเสริมสมุนไพรทั่วโลกในปี ค.ศ. 2022 จะมีมูลค่าสูงถึง 86.74 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีอยู่ที่ 6.8 เปอร์เซ็นต์ (ปี ค.ศ. 2017-2022) โดยตลาดอาหารเสริมสมุนไพรเป็นตลาดที่กำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคด้วยปัจจัยหลายประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น ราคายาและอุปกรณ์การแพทย์ที่ค่อนข้างแพง ในปัจจุบันผู้บริโภคมีการเรียนรู้วิธีรักษาในเชิงป้องกันมากขึ้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนช่วยผลักดันให้ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในตลาดโลกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
22/04/2562
ส่วนอีกประการหนึ่งคือแนวโน้มค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น โดยปัจจุบันประเทศต่างๆ ในยุโรปได้พยายามแก้ไขปัญหานี้ให้แก่ผู้ป่วยและผู้ให้บริการด้านสุขภาพผ่านเครื่องมือนโยบายสาธารณะ (Policy Instrument) ซึ่งวิธีนี้ช่วยเพิ่มโอกาสให้แก่องค์กรเอกชนและก่อให้เกิดการปฏิรูปในบริษัทประกันสุขภาพจากการมีอำนาจในการต่อรองค่ารักษาพยาบาลกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพ
22/04/2562
ก่อนจะวิเคราะห์ถึงแนวโน้มด้านอุตสาหกรรมเซลล์และยีนบำบัด ก็จะต้องอธิบายความหมายของทั้งสองคำให้เป็นที่เข้าใจเบื้องต้นก่อน เนื่องจาก “เซลล์บำบัด” และ “ยีนบำบัด”ยังถือได้ว่าเป็นสิ่งใหม่มากโดยเป็นส่วนหนึ่งของเวชศาสตร์ฟื้นฟู (Regenerative Medicine)
22/04/2562
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้คำนิยามของผลิตภัณฑ์สมุนไพร (Herbal Product) ว่าหมายถึง วัสดุหรือสารสกัดสมุนไพรที่ให้กับผู้ป่วย และยาสมุนไพร หมายถึง ยาที่ได้จากพฤกษชาติ สัตว์ หรือแร่ธาตุ ซึ่งไม่ได้รับการผสม ปรุง หรือแปรสภาพ อาจจะได้มาจากเมล็ด ราก ใบไม้ เกสร น้ำมัน เป็นต้น การใช้ยาสมุนไพรนั้นมีมาแต่โบราณกาลโดยใช้เพื่อการบำบัดรักษาโรค 
Page view : 3301