ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์

ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านชีววิทยาศาสตร์

2-ศ-ดร-ศันสนีย์-ไชยโรจน์.jpg

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th
Page view : 2418