ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์

ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านธุรกิจและการลงทุน

7-ดร-วรพล-โสคติยานุรักษ์_Page_1.jpg
7-ดร-วรพล-โสคติยานุรักษ์_Page_2.jpg

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th
Page view : 791