นายภุชงค์ โอสุวรรณ

นายภุชงค์ โอสุวรรณ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ด้านการประสานงานธุรกิจ
และการใช้ประโยชน์นวัตกรรม

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 644 5499 ต่อ 114 อีเมล puchong@tcels.or.th
Page view : 749