น.ส.ทวีพร เกตุอร่าม

น.ส.ทวีพร เกตุอร่าม

ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหาร
เภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัด

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 644 5499 ต่อ 141  อีเมล taweeporn@tcels.or.th
Page view : 1244