นางปัทมา แก้วสีปลาด

นางปัทมา แก้วสีปลาด

ผู้อำนวยการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 644 5499 ต่อ 158 อีเมล pattama@tcels.or.th
Page view : 517