โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง

          โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำหน้าที่ผลักดันและส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ มาพัฒนาต่อยอดให้เป็นสินค้าและบริการด้านเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ไทยสู่ระดับสากล
 
โครงการวิจัยและพัฒนาในปัจจุบัน
 • โครงการข้อสะโพกเทียม (HIP)
 • โครงการเลนส์แก้วตาเทียมพับได้ (IOL)
 • โครงการแกนโลหะใส่ในโพรงกระดูกเพื่อดามกระดูกต้นขาส่วนต้นสำหรับผู้สูงอายุ (Nail)
 • โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ
 • โครงการให้บริการปรึกษาการจัดเตรียมเอกสารสำหรับเครื่องมือแพทย์โดยใช้ Common Submission Dossier Template (CSDT)
 • โครงการหุ่นยนต์ฟื้นฟูการเดิน อยู่ระหว่างการพัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • โครงการ SensibleTab: หุ่นยนต์ฟื้นฟูการเคลื่อนไหวแขน พัฒนาโดยบริษัท ทีเอ็มจีไอ จำกัด ขณะนี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485 แล้ว และอยู่ระหว่างรอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ CE Mark
 • ดินสอ: หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ พัฒนาโดยบริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด
  อยู่ระหว่างการดำเนินการขอ ISO9001 และ CE Mark พร้อมออกตลาดภายในต้นปี 2559
 • B-Hive: ระบบจัดและลำเลียงยาอัตโนมัติ พัฒนาโดยบริษัท สุพรีม ไฮทีร่า จำกัด พร้อมขาย
 • หุ่นยนต์ทางการแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งด้วยนาโนเทคโนโลยี อยู่ระหว่างการพัฒนาโดยนาโนเทค สวทช.งานบริการ
 • บริการด้านเทคนิคห้องปฏิบัติการกระดูกและเนื้อเยื่อ
 • บริการ MICRO- CT (เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ระดับไมโครเมตร)
 
 • บริการให้คำปรึกษา การจัดทำระบบคุณภาพ ISO 13485

          โปรแกรมบริหารพัฒนาเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง บริการให้คำปรึกษาในการจัดทำระบบคุณภาพ ISO 13485 และ CE marking สำหรับเครื่องมือแพทย์กลุ่ม Non-activemedical เช่น disposable medical device, Implant medical device และ Active medical device รวมทั้งเครื่องมือแพทย์กลุ่มอื่นๆ บริษัทที่เข้าร่วมปรึกษาโครงการ พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ให้สอดคล้องกับระบบ ISO 13485 
 
 • บริการทางทันตกรรม
 1. ทันตกรรมรากเทียม
 2. ทันตกรรมจัดฟัน
 3. ทันตกรรมปริทันต์
 4. ทันตกรรมประดิษฐ์
 5. ทันตกรรมทั่วไป
 6. ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
 7. งานศัลยกรรมแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า (Orthognathic Surgery)
 8. งานบริการ CT – Scan


 
สนับสนุน
 • สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์
 • สนับสนุนทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการที่พร้อมออกสู่ตลาด เพื่อขยายผลการใช้งานและสร้างความยอมรับ
 • ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่หน่วยงานผู้ใช้ทั้งภาครัฐและเอกชน


 
ผลงานที่ผ่านมา
 • โครงการหมุดยึดทางทันตกรรมจัดฟัน Mini Implant
 • โครงการรากเทียมสำหรับอวัยวะเทียมบริเวณใบหน้า
 • โครงการแผ่นดามกระดูกและหมุดยึดสำหรับสัตว์เล็ก (Mini Plates & Screws for Animal)
 • โครงการวิจัยและพัฒนาแผ่นโลหะและหมุดยึดดามกระดูกสำหรับมนุษย์ (Mini Plates & Screws for human)
 • โครงการ "ฟ้าใส หุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก" พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ติดตั้งและใช้งานจริงที่ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแนวคิดหุ่นยนต์ทางการแพทย์ i,MedBot 2014
 
 • โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของศูนย์ความเป็นเลิศฯ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์เพื่อบริหารจัดการและขับเคลื่อนเครือข่ายเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในระดับอุตสาหกรรมและออกสู่ตลาด ตลอดจนการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการก่อสร้างอาคารโครงการมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2562
 
1.jpg 2.jpg
3.jpg

 
Page view : 5849