ทีเซลส์จับมือร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ผลักดันอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพยุค New Normal

28/08/2563
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร จับมือร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัมมนา “เสริมแกร่งอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง ในยุค New Normal” วันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและนวัตกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ และ รศ.ดร.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน
ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและนวัตกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กล่าวว่า "ทีเซลส์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง มีโอกาสทบทวนความเข้าใจและองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 รวมถึงการนำวิธีการทดสอบตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานสากล และการนำผลการทดสอบทางวิทยาศาสตร์มาใช้ประกอบการยื่นขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีใช้ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคในช่วงโควิด-19  การตรวจสอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ การวิเคราะห์และตรวจสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มีคุณภาพ มาตรฐานและปลอดภัย ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมปรับตัวธุรกิจในยุค New Normal"
 
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563
พบกับการสัมมนา :
>> พระราชบัญญติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558
(ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง การกล่าวอ้างสรรพคุณ การประเมินความปลอดภัย และการจดแจ้งสารใหม่ที่ใช้ทาง เครื่องสำอาง) โดย ภญ. นฤภา วงศ์ปิยะรัตนกุล ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ด้านเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
 
 
 
>> พระราชบัญญติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562
(นิยามศัพท์ การขออนุญาต การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ และการโฆษณา) โดย ภญ. จิรารัตน์ เพิ่มภูศรี เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มประเมินวิชาการ กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
>> การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
โดย ผศ.ดร. วีรวัฒน์ ตีรณะชัยดีกุล ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
>> การประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
โดย ภญ. อรวรีย์ ยาวุฒิ บริษัท เดิร์มสแกนเอเซีย จำกัด
 
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563
พบกับการสัมมนา :
>> น้ำยาฆ่าเชื้อกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
โดย รศ.ดร. มัลลิกา ชมนาวัง ภาควิชาเภสัชจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผศ.ดร. กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี หัวหน้าฝ่ายจุลชีววิทยา ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
พบกับการเสวนาหัวข้อ “ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อจากแอลกอฮอล์ : ห่วงโซ่การผลิต การวิเคราะห์และประสิทธิภาพ” โดย รศ.ดร. มัลลิกา ชมนาวัง ภาควิชาเภสัชจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ผศ.ดร. กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี หัวหน้าฝ่ายจุลชีววิทยา ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ดร. สุวรรณา เธียรอังกูร สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, คุณสมควร จารุสมบัติ รองผู้อำนวยการ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร. วีรวัฒน์ ตีรณะชัยดีกุล ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ช่วงบ่ายรับฟังการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ : การตรวจสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์” โดย รศ.ดร. มัลลิกา ชมนาวัง ภาควิชาเภสัชจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, รศ.ดร. ปิยะนุช โรจน์สง่า หัวหน้าฝ่ายเคมี ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ผศ.ดร. กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี หัวหน้าฝ่ายจุลชีววิทยา ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ผศ.ดร. วีรวัฒน์ ตีรณะชยดีกุล ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร. สุวรรณา เธียรอังกูร สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
Page view : 322