ประกาศใช้พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เพื่อกำหนดให้มาตรการควบคุมเครื่องมือแพทย

08/01/2563
          เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ในราชกิจจานุเบกษา เพื่อกำหนดให้มาตรการควบคุมเครื่องมือแพทย์สอดคล้องกับความตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย์ และเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านการค้าและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้เครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักสากล โดยมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการดำเนินงานของผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ ดังนี้

Page view : 239