รูปแบบการเปิดร้านขายยาและการเสียภาษี

08/01/2563
          การเปิดร้านขายยาอาจมีทั้งร้านขายยาที่เจ้าของเปิดเอง หรือร้านขายยาที่เป็นแฟรนไชส์ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบใดการเปิดร้านขายยาสามารถดำเนินการได้ทั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดา และรูปแบบนิติบุคคล ซึ่งรูปแบบการประกอบกิจการที่ต่างกันมีผลต่อหน้าที่ในการทำบัญชีและการเสียภาษีที่แตกต่างกันดังนี้
  1. ร้านขายยารูปแบบบุคคลธรรมดา ไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีตาม พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543 และเสียภาษีตามฐานเงินได้พึงประเมิน ตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  2. ร้านขายยารูปแบบนิติบุคคล มีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีตาม พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543 และเสียภาษีตามฐานกำไรสุทธิ ตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

Page view : 253