ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี

08/07/2563

          สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง พ.ศ. 2562 โดยเริ่มมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการตรวจคัดกรองที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง ทำให้รับทราบถึงสถานการณ์ติดเชื้อเอชไอวีตั้งแต่ระยะเริ่มแรก อันนำไปสู่กระบวนการตรวจวินิจฉัย ยืนยัน และรักษาที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการถ่ายทอดเชื้อให้บุคคลอื่น และลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่


Page view : 143