สถิติอุตสาหกรรมเวชศาสตร์ฟื้นฟู (Regenerative Medicines-RM)

07/02/2562
อุตสาหกรรมเวชศาสตร์ฟื้นฟู (Regenerative Medicine - RM) 

9-1.jpg
 
          เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Regenerative Medicine;RM) เป็นแนวทางการรักษาโรคโดยใช้กลไกทางชีวภาพเข้ามามีบทบาทในการรักษาภาวะเสื่อมและความผิดปกติของเซลล์เนื้อเยื่อหรืออวัยวะต่าง ๆ ของร่ายกาย ซึ่งจะช่วยฟื้นฟู ทดแทน และซ่อมแซมเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่เกิดความเสียหายให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ โดยเวชศาสตร์ฟื้นฟูถือเป็นแนวทางการรักษาแบบใหม่ของวงการอุตสาหกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Industry) 
Page view : 660