แนวโน้มตลาดการแพทย์แม่นยำ

07/04/2563
          ในปัจจุบัน การแพทย์แม่นยำได้ถูกนำมาใช้ในประเทศไทยเพื่อจุดประสงค์หลากหลาย เช่น การรักษาและป้องกันโรคมะเร็งแบบมุ่งเป้า โรคทางพันธุกรรมชนิดหายาก การคัดกรองความผิดปกติทางพันธุกรรมของของทารกแรกเกิด เภสัชพันธุศาสตร์ รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพ โดยมีผู้ให้บริการทั้งโรงพยาบาลของรัฐ และโรงพยาบาลเอกชน มูลค่าตลาดโลกของการแพทย์แม่นยำในปี 2018 เท่ากับ 48.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่ามูลค่าตลาดจะเพิ่มขึ้นเป็น 84.6 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2024 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 9.7 ต่อปี
 
Page view : 822