โปรแกรมเวชนครและสารสนเทศชีวการแพทย์

โปรแกรมเวชนครและสารสนเทศชีวการแพทย์ (Medicopolis & Health Informatics: MEDICOPOLIS)
          ศลช. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาโปรแกรมเวชนครและสารสนเทศชีวการแพทย์ (Medicopolis & Health Informatics: MEDICOPOLIS) ภายใต้นโยบาย flagship ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และขับเคลื่อนเครือข่ายการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการไปจนถึงออกสู่ตลาดเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศตลอดจนสร้างเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดเทคโนโลยี อันเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยโดยรวม และสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยโปรแกรมเวชนครและสารสนเทศชีวการแพทย์ (Medicopolis & Health Informatics: MEDICOPOLIS) เป็นโปรแกรมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในแต่ละพื้นที่ของการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และสุขภาพของประชาชน รวมทั้งอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องดังกล่าวตั้งแต่ปี 2560 เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง และเร่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของ ศลช.และพันธมิตรที่ตรงเป้าหมายและรวดเร็วขึ้น
 
 
          โปรแกรมเวชนครและสารสนเทศชีวการแพทย์ (Medicopolis & Health Informatics: MEDICOPOLIS) เกิดจากความต้องการให้ประเทศเกิดเมืองที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจระดับโลกด้วยชีววิทยาศาสตร์ประกอบกับจุดแข็งของประเทศไทยที่มีศักยภาพในการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีสุขภาพ และการบริการทางการแพทย์...
การเตรียมความพร้อมให้แก่พื้นที่เป้าหมายและพัฒนานารูปแบบการบริการในแต่ละพื้นที่ให้เกิดความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย, การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ และการใช้งานลงสู่พื้นที่, การสนับสนุนโครงการเพื่อขยายผลงานด้านชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ของประเทศลงสู่พื้นที่เป้าหมาย...
29/08/2561
วิสัยทัศน์ของโปรแกรมเวชนครและสารสนเทศชีวการแพทย์ (Medicopolis & Health Informatics: MEDICOPOLIS)
Page view : 1137