คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ศ.ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายบุญชัย สมบูรณ์สุข

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.นเรศ ดำรงชัย

กรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

ประสิทธิ์-ผลิตผลการพิมพ์.jpg ปฐม-สวรรค์ปัญญาเลิศ.jpg รุจเวทย์-ทหารแกล้ว.jpg puchong.jpg

ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์

ประธานอนุกรรมการ

นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 

อนุกรรมการ

นายรุจเวทย์ ทหารแกล้ว

อนุกรรมการ

นายภุชงค์ โอสุวรรณ

เลขานุการ


คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

นายบุญชัย-สมบูรณ์สุข.jpg นายดุสิต-เขมะศักดิ์ชัย.jpg นางกมลทิพย์-กรวิจิตรกุล.jpg นายธรัมพ์-ชาลีจันทร์.jpg

นายบุญชัย สมบูรณ์สุข

ประธานอนุกรรมการ

นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย

อนุกรรมการ

นางกมลทิพย์ กรวิจิตรกุล 

อนุกรรมการ

นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ 

อนุกรรมการ

นายปรีชา-พันธุ์ติเวช.jpg นางกัญฑนล-ภู่ระหงษ์.jpg    

นายปรีชา พันธุ์ติเวช

อนุกรรมการ

นางกัญฑนล ภู่ระหงษ์

เลขานุการ

   


คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารบุคคล

ประสิทธิ์-ผลิตผลการพิมพ์-(1).jpg nares.jpg นายปฏิญญา-เหลืองทองคำ.jpg นางพิไลพรรณ-นวานุช.jpg

ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์

ประธานอนุกรรมการ

ดร.นเรศ ดำรงชัย

อนุกรรมการ

นายปฏิญญา เหลืองทองคำ

อนุกรรมการ

นางพิไลพรรณ นวานุช

อนุกรรมการ

นายนินนาท-บุญยะเดช-(1).jpg puchong-(1).jpg    

นายนินนาท บุญยะเดช

อนุกรรมการ

นายภุชงค์ โอสุวรรณ

อนุกรรมการและเลขานุการ

   

ดร.นเรศ ดำรงชัย

ผู้อำนวยการ

นางวิภาดา พรหมมาณพ

รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร

นายศิรศักดิ์ เทพาคำ

รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและนวัตกรรม

นางปัทมา แก้วสีปลาด

ผู้อำนวยการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางพัชราภรณ์ วงษา

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน

น.ส.กนกวรรณ พึ่งบุญศรี

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ

นายภุชงค์ โอสุวรรณ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการองค์กร

น.ส.อารีญา ภาคาหาญ

ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ

น.ส.ทวีพร เกตุอร่าม

ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารเภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัด

น.ส.รัตนา วรปัสสุ

รักษาการผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง

น.ส.พิกุลทอง ขอเพิ่มทรัพย์

ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร

น.ส.ชรีย์พร ภูมา

ผู้อำนวยการโปรแกรมเวชนครและสารสนเทศชีวการแพทย์

นายกำจร พลางกูร

ที่ปรึกษา

No data found
Page view : 1295