คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ศ.ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายบุญชัย สมบูรณ์สุข

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.นเรศ ดำรงชัย

กรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

  ปฐม-สวรรค์ปัญญาเลิศ.jpg รุจเวทย์-ทหารแกล้ว.jpg

 

นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 

อนุกรรมการ

นายรุจเวทย์ ทหารแกล้ว

อนุกรรมการ

นายภุชงค์ โอสุวรรณ

เลขานุการ


คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

นายบุญชัย-สมบูรณ์สุข.jpg นายดุสิต-เขมะศักดิ์ชัย.jpg นางกมลทิพย์-กรวิจิตรกุล.jpg นายธรัมพ์-ชาลีจันทร์.jpg

นายบุญชัย สมบูรณ์สุข

ประธานอนุกรรมการ

นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย

อนุกรรมการ

นางกมลทิพย์ กรวิจิตรกุล 

อนุกรรมการ

นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ 

อนุกรรมการ

นายปรีชา-พันธุ์ติเวช.jpg      

นายปรีชา พันธุ์ติเวช

อนุกรรมการ

 

   


คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารบุคคล

  นายปฏิญญา-เหลืองทองคำ.jpg นางพิไลพรรณ-นวานุช.jpg

 

ดร.นเรศ ดำรงชัย

อนุกรรมการ

นายปฏิญญา เหลืองทองคำ

อนุกรรมการ

นางพิไลพรรณ นวานุช

อนุกรรมการ

นายนินนาท-บุญยะเดช-(1).jpg    

นายนินนาท บุญยะเดช

อนุกรรมการ

นายภุชงค์ โอสุวรรณ

อนุกรรมการและเลขานุการ

   

 

ดร.นเรศ ดำรงชัย

ผู้อำนวยการ

นางวิภาดา พรหมมาณพ

รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร

นายศิรศักดิ์ เทพาคำ

รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและนวัตกรรม

นายนิติพล มนต์ไตรเวศย์

ผู้อำนวยการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางปัทมา แก้วสีปลาด

ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน

นางพัชราภรณ์ วงษา

ผู้เชี่ยวชาญภารกิจพิเศษ

น.ส.กนกวรรณ พึ่งบุญศรี

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ

นายภุชงค์ โอสุวรรณ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการองค์กร

น.ส.อารีญา ภาคาหาญ

ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ

น.ส.ทวีพร เกตุอร่าม

ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารเภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัด

น.ส.รัตนา วรปัสสุ

รักษาการผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง

น.ส.พิกุลทอง ขอเพิ่มทรัพย์

ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร

น.ส.ชรีย์พร ภูมา

ผู้อำนวยการโปรแกรมเวชนครและสารสนเทศชีวการแพทย์

นายกำจร พลางกูร

ที่ปรึกษา

Page view : 2615