คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา

ประธานกรรมการ

รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายบุญชัย สมบูรณ์สุข

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นพ.นิวัฒน์ มนตรีวสุวัฒน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.นเรศ ดำรงชัย

กรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

ประสิทธิ์-ผลิตผลการพิมพ์.jpg รุจเวทย์-ทหารแกล้ว.jpg

ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์

ประธานอนุกรรมการ

นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์

อนุกรรมการ

นายรุจเวทย์ ทหารแกล้ว

อนุกรรมการ

นายภุชงค์ โอสุวรรณ

เลขานุการ


คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

นายบุญชัย-สมบูรณ์สุข.jpg 116348.jpg นายธรัมพ์-ชาลีจันทร์.jpg

นายบุญชัย สมบูรณ์สุข

ประธานอนุกรรมการ

นางสาวจิราภรณ์  ตันติวงศ์

อนุกรรมการ

นางวนัสนันท์  ทองมีสี

อนุกรรมการ

นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ 

อนุกรรมการ

นายปรีชา-พันธุ์ติเวช.jpg      

นายปรีชา พันธุ์ติเวช

อนุกรรมการ

 

   


คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารบุคคล

ประสิทธิ์-ผลิตผลการพิมพ์-(1).jpg นายปฏิญญา-เหลืองทองคำ.jpg นางพิไลพรรณ-นวานุช.jpg

ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์

ประธานอนุกรรมการ

ดร.นเรศ ดำรงชัย

อนุกรรมการ

นายปฏิญญา เหลืองทองคำ

อนุกรรมการ

นางพิไลพรรณ นวานุช

อนุกรรมการ

   

ดร.กิตติพงศ์ เจียมวิทยานุกูล

อนุกรรมการ

นายภุชงค์ โอสุวรรณ

อนุกรรมการและเลขานุการ

   

 

ดร.นเรศ ดำรงชัย

ผู้อำนวยการ

นายชัยรัตน์ แสงจันทร์

รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร

นายศิรศักดิ์ เทพาคำ

รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและนวัตกรรม

นายนิติพล มนต์ไตรเวศย์

ผู้อำนวยการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางพัชราภรณ์ วงษา

ผู้เชี่ยวชาญภารกิจพิเศษ

น.ส.กนกวรรณ พึ่งบุญศรี

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ

นายภุชงค์ โอสุวรรณ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการองค์กร

น.ส.อารีญา ภาคาหาญ

ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ

น.ส.ทวีพร เกตุอร่าม

ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารเภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัด

น.ส.รัตนา วรปัสสุ

รักษาการผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง

น.ส.พิกุลทอง ขอเพิ่มทรัพย์

ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร

น.ส.ชรีย์พร ภูมา

ผู้อำนวยการโปรแกรมเวชนครและสารสนเทศชีวการแพทย์

ว่าที่ ร้อยเอก วฤษฎิ์ อินทร์มา

ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน

นายกำจร พลางกูร

ที่ปรึกษา

นางวิภาดา พรหมมาณพ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กร ระบบงานและทรัพยากรบุคคล

นางปัทมา แก้วสีปลาด

ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์องค์กร

Page view : 5794