คณะกรรมการและผู้บริหาร

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา

ประธานกรรมการ

รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายบุญชัย สมบูรณ์สุข

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นพ.นิวัฒน์ มนตรีวสุวัฒน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชัยรัตน์ แสงจันทร์

กรรมการและเลขานุการ (รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการ)

คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ ศลช.

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

นายบุญชัย สมบูรณ์สุข

ประธานอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารบุคคล

นายภุชงค์ โอสุวรรณ

อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมด้านกฎหมาย

ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล

ประธานอนุกรรมการ

นายชัยรัตน์ แสงจันทร์

รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร, รักษาการแทนผู้อำนวยการ

นายศิรศักดิ์ เทพาคำ

รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและนวัตกรรม

นายนิติพล มนต์ไตรเวศย์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านงบประมาณ การเงิน และการตรวจสอบ

น.ส.ทวีพร เกตุอร่าม

ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารเภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัด

น.ส.รัตนา วรปัสสุ

ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง

นางพัชราภรณ์ วงษา

ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร

น.ส.ชรีย์พร ภูมา

ผู้อำนวยการโปรแกรมเวชนครและสารสนเทศชีวการแพทย์

น.ส.อารีญา ภาคาหาญ

ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ

นางปัทมา แก้วสีปลาด

ผู้อำนวยการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ว่าที่ ร้อยเอก วฤษฎิ์ อินทร์มา

ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน

น.ส.กนกวรรณ พึ่งบุญศรี

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ

นายภุชงค์ โอสุวรรณ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการองค์กร

น.ส.นุสรา วิมานันท์

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

นายกำจร พลางกูร

ที่ปรึกษา

นางวิภาดา พรหมมาณพ

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการพัฒนาองค์กร ระบบงานและทรัพยากรบุคคล

Page view : 9770