คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ศ.ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายบุญชัย สมบูรณ์สุข

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.นเรศ ดำรงชัย

กรรมการและเลขานุการ

ดร.นเรศ ดำรงชัย

ผู้อำนวยการ

นางวิภาดา พรหมมาณพ

รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร

นายศิรศักดิ์ เทพาคำ

รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและนวัตกรรม

นางปัทมา แก้วสีปลาด

ผู้อำนวยการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางพัชราภรณ์ วงษา

ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน

น.ส.กนกวรรณ พึ่งบุญศรี

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ

นายภุชงค์ โอสุวรรณ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการองค์กร

น.ส.อารีญา ภาคาหาญ

ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ

น.ส.ทวีพร เกตุอร่าม

ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารเภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัด

น.ส.รัตนา วรปัสสุ

ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง

น.ส.พิกุลทอง ขอเพิ่มทรัพย์

ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร

น.ส.ชรีย์พร ภูมา

ผู้อำนวยการโปรแกรมเวชนครและสารสนเทศชีวการแพทย์

นายกำจร พลางกูร

ที่ปรึกษา

No data found
Page view : 818