บทวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการตลาด

10/08/2561
รายได้อุตสาหกรรมสุขภาพการแพทย์ทั่วโลกในปี ค.ศ. 2017 ประมาณการอยู่ที่ 1.77 พันล้านเหรียญสหรัฐและคาดการณ์รายได้ในปี ค.ศ. 2018 อยู่ที่ 1.85 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือมีอัตราการเติบโตคงที่ 4.82 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งประกอบด้วย ตลาดยาและเทคโนโลยีชีวภาพ (Pharma and Biotech)  เทคโนโลยีการแพทย์ (Medical Technologies)  อุปกรณ์การฉายภาพทางการแพทย์ (Medical Imaging Equipment)  เครื่องมือแพทย์ประเภทชุดตรวจสำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (In-Vitro Diagnostics) และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ (Healthcare IT) 
10/08/2561
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์มีอัตราการเติบโตมากกว่า 10.8 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับการเติบโตในอุตสาหกรรมยาอื่นๆ ที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยแค่ 2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสามารถจำแนกตลาดชีวเภสัชภัณฑ์ได้ตามกลุ่มที่มาจากแหล่งชีววิทยา อาทิ กลุ่มโมโนโคลนอลแอนติบอดี กลุ่มวัคซีนและกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเลือดและพลาสมา
07/08/2561
ปัจจุบันตลาดในทวีปยุโรปมีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ผลิตจากสมุนไพรค่อนข้างสูง จากข้อมูลของ Cosmetic Europe พบว่ามูลค่าทางการตลาดของเครื่องสำอางและของใช้ส่วนตัวอยู่ที่ 94.13 พันล้านเหรียญสหรัฐโดยในปี ค.ศ. 2015 ประเทศเยอรมนีถือเป็นประเทศที่มีขนาดตลาดใหญ่ที่สุดอยู่ที่ 15.89 พันล้านเหรียญสหรัฐ รองลงมาได้แก่ฝรั่งเศส อยู่ที่ 13.94 พันล้านเหรียญสหรัฐ และอิตาลี อยู่ที่ 12.10 พันล้านเหรียญสหรัฐ ตามลำดับ
Page view : 501