บทวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการตลาด

06/02/2562
บริษัทวิจัยตลาด Cystal Market Research ได้ประเมินรายได้ของตลาดหุ่นยนต์การแพทย์ทั่วโลกในปี ค.ศ. 2012 ว่ามีมูลค่าอยู่ที่ 6.69 พันล้านเหรียญสหรัฐ และคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 46.24 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี ค.ศ. 2022 หรือมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีอยู่ที่ 21.32 เปอร์เซ็นต์ (ปี ค.ศ. 2013 - 2022) สำหรับปัจจัยที่ส่งผลให้ตลาดนี้มีการเติบโตสูงขึ้นได้แก่ การเพิ่มขึ้นของความต้องการในการรักษาที่มีประสิทธิภาพอย่าง การผ่าตัดที่แม่นยำขึ้น และการเพิ่มขึ้นของจำนวนการผ่าตัดจากระดับการเกิดโรคที่เพิ่มขึ้น 
07/02/2562
เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Regenerative Medicine;RM) เป็นแนวทางการรักษาโรคโดยใช้กลไกทางชีวภาพเข้ามามีบทบาทในการรักษาภาวะเสื่อมและความผิดปกติของเซลล์เนื้อเยื่อหรืออวัยวะต่าง ๆ ของร่ายกาย ซึ่งจะช่วยฟื้นฟู ทดแทน และซ่อมแซมเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่เกิดความเสียหายให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ โดยเวชศาสตร์ฟื้นฟูถือเป็นแนวทางการรักษาแบบใหม่ของวงการอุตสาหกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Industry) 
08/02/2562
ภาพรวมรายได้ตลาดอาหารเสริมทั่วโลกในปี ค.ศ. 2016 มีมูลค่าอยู่ที่ 121.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีอยู่ที่ 5.7 เปอร์เซ็นต์ (ปี ค.ศ. 2006-2020) แม้ว่าในปี ค.ศ. 2009 และปี ค.ศ. 2015ความผันผวนของเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบให้อัตราการเจริญเติบโตของตลาดดังกล่าวลดลง แต่ในปีถัดมาตลาดอาหารเสริมก็กลับมาเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยการคาดการณ์จากวารสาร Nutrition Business Journal (NBJ) ระบุว่า รายได้ตลาดอาหารเสริมทั่วโลกจะมีมูลค่าสูงถึง155พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี ค.ศ. 2020 ซึ่งรายได้ดังกล่าวจะมาจากการเติบโตในภูมิภาคเอเชีย (ไม่รวมประเทศจีน ญี่ปุ่นและอินเดีย)และภูมิภาคยุโรปตะวันออก โดยคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีสูงถึง 9 เปอร์เซ็นต์
Page view : 703