ประกาศศลช. เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization) ด้านการแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ ประจำปีงบประมาณ 2567

30/05/2024
โครงการการพัฒนาการรักษา.jpg

ประกาศศลช. เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพไปใช้ประโยชน์ (Research  Utilization)  ด้านการแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ ประจำปีงบประมาณ  2567 

1. หลักการและเหตุผล
          ตามแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2566 - 2570 มีการกำหนดและกำกับทิศทางในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการนำวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในการเป็นกลไกที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และมีศักยภาพในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และให้มีความพร้อมในการรองรับความท้าทายใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
          ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ศลช. ได้รับมอบหมายจาก สกสว. ให้เป็นหน่วยงานบริหารและจัดการทุนวิจัย (Program Management Unit: PMU) ในปี พ.ศ. 2565 โดยใช้กลไกบริหารงบประมาณวิจัย จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ด้านการแพทย์และสุขภาพ ศลช. จึงได้จัดทำการประกาศรับข้อเสนอโครงการการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization) ด้านการแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ สำหรับปีงบประมาณ 2567 เพื่อดำเนินการสนับสนุนทุนโครงการการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization) ด้านการแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ 

2. วัตถุประสงค์ 
          เพื่อสนับสนุนการต่อยอดและขยายผลผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพของไทยในเชิงพาณิชย์ นโยบาย และสังคม รวมถึงการผลักดันเชิงนโยบาย ตามเป้าหมายและผลลัพธ์ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2566-2570 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 (S1) การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย และนวัตกรรม  

3. การเปิดรับข้อเสนอโครงการ 
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 (S1): การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 

  • แผนงาน P1 (S1): พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) ในด้านการแพทย์และสุขภาพ ให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศ 

  • เป้าหมาย O2 P1: ประเทศไทยสามารถยกระดับในการให้บริการจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ สามารถให้บริการกับผู้รับบริการในสถานพยาบาลในประเทศ โดยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

แผนงานย่อย N1 (S1P1): สร้างความสามารถและยกระดับการให้บริการจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำเพื่อให้เกิดบริการการรักษาที่มีความแม่นยำสูง

 
 

แผนงานย่อยรายประเด็นที่เปิดรับ
ข้อเสนอโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results)
ระดับผลลัพธ์ 

[RU] การเร่งรัดขับเคลื่อนบริการการแพทย์
จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ

KR4 P1: ประเทศไทยมีการให้บริการการแพทย์จีโนมิกส์
และการแพทย์แม่นยำที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
เพิ่มขึ้น โดยการใช้ผลงานวิจัยองค์ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (10 รายการ ในช่วงปี 2566 - 2570) 

 

ผู้ประสานงาน 
1.นายทัตพร คงครองทอง โทรศัพท์: 0 2644 5499 ต่อ 143 อีเมล: tatphon@tcels.or.th
2.น.ส.จีรนิจ ปองทอง โทรศัพท์: 0 2644 5499 ต่อ 219 อีเมล: jeeranit@tcels.or.th


4. ระยะเวลาการสนับสนุนโครงการ 
          ระยะเวลาการสนับสนุนโครงการไม่เกิน 1 ปี หากเป็นโครงการต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี ต้องแสดงให้เห็นเป้าหมายสุดท้าย (End goal) และมีเส้นทางไปถึงเป้าหมายรายปี (milestone) แสดงไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ศลช. 

5. คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการและเงื่อนไข 

          โปรดศึกษารายละเอียดตามข่าวประชาสัมพันธ์และคู่มือการสนับสนุนโครงการ 

6. การพิจารณาข้อเสนอโครงการ 
          ศลช. จัดให้มีการประเมินและพิจารณาโครงการโดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นรอบๆ (rolling basis) ซึ่งจะมีการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์หลัก และผลประโยชน์ของการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของ ศลช. ถือเป็นที่สิ้นสุด 

7. การยื่นข้อเสนอโครงการ 
          7.1 ผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการจัดทำข้อเสนอโครงการ โดยใช้แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ของ ศลช. โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.tcels.or.th 
          7.2 ผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS เว็บไซต์ www.nriis.go.th และกรอกข้อมูลในแบบข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่ ศลช. กำหนด พร้อมทั้งแนบเอกสารในรูปแบบไฟล์ word และ pdf ในระบบ NRIIS 

8.กำหนดการที่สำคัญ 
          8.1 เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2567 เวลา 17.00 น. ทั้งนี้ ศลช. ขอสงวนสิทธิ์ในการเริ่มพิจารณาโครงการเป็นรอบตามลำดับการส่งข้อเสนอโครงการเข้ามาในระบบ NRIIS โดยจะเริ่มพิจารณาตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปจนกว่างบประมาณปี 2567 จะหมด 
          8.2 ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเป็นรอบตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2567 เป็นต้นไป โดย ศลช. จะประกาศผลการคัดเลือกทางเว็บไซต์ ศลช. www.tcels.or.th เท่านั้น 

***หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

9.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 
ที่อยู่: เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 
โทรศัพท์: 0 2644 5499 กด 1  
อีเมล: pmu@tcels.or.th, saraban@tcels.or.th   
เว็บไซต์: www.tcels.or.th 

 
 
 
Page view : 237