ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล

ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล

ผู้แทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กรรมการโดยตำแหน่ง

CV-รองปลัดฯ-ศุภชัยส่ง-ศลช.jpg

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th
Page view : 666