นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์

นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์

ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการโดยตำแหน่ง

นายแพทย์กิตติศักดิ์-อักษรวงศ์-(1).jpg

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 644 5499 ต่อ 103-104 อีเมล hotline@tcels.or.th
Page view : 2388