ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวช

ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวช

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านธุรกิจและการลงทุน

6-นายปรีชา-พันธุ์ติเวช_Page_1-(1).jpg
6-นายปรีชา-พันธุ์ติเวช_Page_2-(1).jpg


สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 644 5499 ต่อ 103-104 อีเมล hotline@tcels.or.th
Page view : 1093