ดร.จิตติ์พร ธรรมจินดา

ดร.จิตติ์พร ธรรมจินดา

ผู้อำนวยการ
กรรมการและเลขานุการ


สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 644 5499 ต่อ 333 อีเมล hotline@tcels.or.th
Page view : 4118