คณะกรรมการและผู้บริหาร

ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล

ผู้แทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กรรมการโดยตำแหน่ง

นพ.ณรงค์ สายวงศ์

ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการโดยตำแหน่ง

ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรรมการโดยตำแหน่ง

ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านชีววิทยาศาสตร์

ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านชีววิทยาศาสตร์

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านบริหาร

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านบริหาร

ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวช

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านธุรกิจและการลงทุน

ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านธุรกิจและการลงทุน

ดร.จิตติ์พร ธรรมจินดา

ผู้อำนวยการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์

ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ อนุกรรมการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

นายจิรวุสฐ์ สุขได้พึ่ง อนุกรรมการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ อนุกรรมการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อนุกรรมการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

ดร.จิตติ์พร ธรรมจินดา
เลขานุการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

คณะอนุกรรมการเทคนิควิชาการ

ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ ประธานอนุกรรมการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน อนุกรรมการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

รศ.นพ.ถนอม บรรณประเสริฐ อนุกรรมการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ อนุกรรมการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

นพ.ณรงค์ สายวงศ์
อนุกรรมการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

พญ.อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง อนุกรรมการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

ดร.จิตติ์พร ธรรมจินดา
เลขานุการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

คณะอนุกรรมด้านกฎหมาย

นายจิรวุสฐ์ สุขได้พึ่ง ประธานอนุกรรมการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล อนุกรรมการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อนุกรรมการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

นายเพิ่มสิน วิชิตนาค อนุกรรมการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

พญ.อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง อนุกรรมการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

ดร.จิตติ์พร ธรรมจินดา
เลขานุการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายบุญชัย สมบูรณ์สุข ประธานคณะกรรมการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ กรรมการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวช
กรรมการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

นางวนัสนันท์ ทองมีสี กรรมการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

นางสาวจิราภรณ์ ตันติวงศ์ กรรมการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

นายศุภกิจ พาณิชย์กุล เลขานุการ

โทรศัพท์ 02 644 5499 อีเมล hotline@tcels.or.th

น.ส.อารีญา ภาคาหาญ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายนิติพล มนต์ไตรเวศย์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางฯ
รักษาการผู้อำนวยการโปรแกรม
บริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง

นายภุชงค์ โอสุวรรณ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ด้านการประสานงานธุรกิจ
และการใช้ประโยชน์นวัตกรรม

ว่าที่ ร้อยเอก วฤษฎิ์ อินทร์มา

ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน

น.ส.ทวีพร เกตุอร่าม

ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหาร
เภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัด

นางพัชราภรณ์ วงษา

ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหาร
โภชนเภสัชภัณฑ์และเวชสำอาง

ดร.ชรีย์พร ภูมา

ผู้อำนวยการฝ่ายการใช้ประโยชน์นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นายปราการ เลาหวัฒนาวณิชย์

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์

น.ส.กนกวรรณ พึ่งบุญศรี

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินบัญชี

นางเปรมฤดี เลิศศักดิ์วิมาน

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ความร่วมมือ

นายศุภกิจ พาณิชย์กุล

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

Page view : 23244