ภาพรวมองค์กร

ประวัติความเป็นมา

ด้วยจำนวนประชากรกว่า 67 ล้านคน  ประเทศไทยจึงอยู่ในลำดับที่ 20 ของประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก มากกว่า 70% ของประชากรมีอายุระหว่าง 15-64 ปี ทำให้เศรษฐกิจไทยมีอนาคตที่สดใสอย่างมาก เศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในอับดับที่ 2 ของอาเซียนและอันดับที่ 35 ของโลก

อ่านต่อ

วิสัยทัศน์องค์กร


"ขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
ให้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้นเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมสูงสุด ภายใน ปี 2570"

พันธกิจ

 • สนับสนุนและบ่มเพาะงานวิจัยและนวัตกรรม ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ 
 • สร้างสภาพแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน และบุคลากรในประเทศให้เหมาะสมกับการเกิดนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพระดับมาตรฐานสากล 
 • ผลักดันผลงานวิจัยจากให้นำไปใช้ได้จริง เชื่อมโยงและนำพาเครือข่ายร่วมกันพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ให้พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ค่านิยม

 • ความน่าเชื่อถือ
 • ความร่วมมือ
 • ความเห็นอกเห็นใจ
 • ความคิดสร้างสรรค์

สัญญาของเรา

 • การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
 • การผนึกกำลังทางการเงิน
 • ต้นแบบนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนา
 • ความร่วมมือเชิงพาณิชย์ใหม่ ๆ
 • การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

จุดแข็งของเรา

 • ความไว้วางใจจาก(คู่ค้า/พันธมิตร)ทั้งในและต่างประเทศ
 • ความเชี่ยวชาญของทีมงานมืออาชีพ
 • ประสบการณ์ที่หลากหลายในนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์และการลงทุน
 • วิสัยทัศน์ในอนาคตของการขยายขอบเขตของเครือข่าย
 • สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่หลากหลายของประเทศไทย

ยุทธศาสตร์องค์กร

 • ขับเคลื่อนโครงการสำคัญ (Flagships) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันด้านการแพทย์และสุขภาพ
 • พัฒนามาตรการ กลไก หรือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ
 • พัฒนาองค์กรในทุกมิติให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความยั่งยืน

อ่านต่อ

กฏ ระเบียบ ศลช.

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำข้อมูลข่าวสารของราชการเน้นถึงความโปร่งใสในการทำงานขององค์กร โดยนำรายละเอียดโครงสร้างการดำเนินงาน นโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ลงประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา และจัดเตรียมสถานที่สำหรับประชาชนที่เข้ามาตรวจค้น
 

อ่านต่อ
Page view : 9850