ภาพรวมองค์กร

ประวัติความเป็นมา

ด้วยจำนวนประชากรกว่า 67 ล้านคน  ประเทศไทยจึงอยู่ในลำดับที่ 20 ของประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก มากกว่า 70% ของประชากรมีอายุระหว่าง 15-64 ปี ทำให้เศรษฐกิจไทยมีอนาคตที่สดใสอย่างมาก เศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในอับดับที่ 2 ของอาเซียนและอันดับที่ 35 ของโลก

อ่านต่อ

วิสัยทัศน์องค์กร

"อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์เป็นหนึ่งในสิบอุตสาหกรรมหลัก
ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม"

 


 

พันธกิจ

 • Accelerating innovations
  เร่งรัดขับเคลื่อนนวัตกรรม

 • Building conducive ecosystems
  สร้างระบบนิเวศที่เอื้ออำนวย

 • Catalyzing & connecting partners
  กระตุ้นและเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร

ค่านิยม (CC:CC)

 • Credibility
  ความน่าเชื่อถือ

 • Collaboration
  ความร่วมมือ

 • Compassion
  ความเห็นอกเห็นใจ

 • Creativity
  ความคิดสร้างสรรค์

สัญญาของเรา

 • การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

 • การผนึกกำลังทางการเงิน

 • ต้นแบบนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนา

 • ความร่วมมือเชิงพาณิชย์ใหม่ ๆ

 • การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

จุดแข็งของเรา

 • ความไว้วางใจจาก(คู่ค้า/พันธมิตร)ทั้งในและต่างประเทศ

 • ความเชี่ยวชาญของทีมงานมืออาชีพ

 • ประสบการณ์ที่หลากหลายในนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์และการลงทุน

 • วิสัยทัศน์ในอนาคตของการขยายขอบเขตของเครือข่าย

 • สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่หลากหลายของประเทศไทย

กลยุทธ์

 • Transforming paradigm of TCELS together with partners
  พลิกโฉมกระบวนทัศน์ของ TCELS ร่วมกับพันธมิตร

 • Capacity building of partners & TCELS based on INNE model
  สร้างขีดความสามารถของพันธมิตร & TCELS ด้วย INNE โมเดล 

 • Enabling partners
  ส่งเสริมพันธมิตร

 • Leveraging social & Intellectual capital
  ใช้ประโยชน์จากทุนทางสังคมและทางปัญญา

 • Social marketing
  ทำการตลาดเพื่อสังคม


 

กฏ ระเบียบ ศลช.

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำข้อมูลข่าวสารของราชการเน้นถึงความโปร่งใสในการทำงานขององค์กร โดยนำรายละเอียดโครงสร้างการดำเนินงาน นโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ลงประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา และจัดเตรียมสถานที่สำหรับประชาชนที่เข้ามาตรวจค้น
 

อ่านต่อ
Page view : 18042