Webinar "Cosmetic Forum on Regulation and Industrial Trend in Southeast Asia"

08/03/2021 

          กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร ร่วมกับ Biotechnology and Pharmaceutical Industries Promotion Office (BPIPO), Taiwan จัดงานสัมมนาออนไลน์หัวข้อ“Cosmetic Forum on Regulation and Industrial Trend in Southeast Asia” ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) โดยผ่านระบบออนไลน์ (Webinar) งานสัมมนาครั้งนี้ มุ่งหวังสร้างความตระหนักให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและเกิดโอกาสสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
Page view : 474