ทีเซลส์ จับมือร่วมกับ สมอ. และ มทร.ล้านนาจัดสัมมนาการทดสอบประสิทธิภาพมาตราฐานหน้ากากอนามัยและหน้ากาก N95

28/02/2022

           กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จับมือร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และ หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
          ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตราฐานหน้ากากอนามัย เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “การทดสอบประสิทธิภาพการกรองอนุภาคของหน้ากากอนามัยและหน้ากาก N95 ตามมาตรฐาน มอก. 2424-2562 และ มอก. 2480-2562” ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. โดยผ่านระบบโปรแกรมซูม

หัวข้อการสัมนนา
         ช่วงที่ 1 : คุณพิเชษฐ์ ดวงศรี กองกำหนดมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม 

  • ทำไมหน้ากากต้องมีการควบคุมมาตรฐาน?

  • การรับรองมาตรฐาน มอก. 2424-2562 และ มอก. 2480-2562 

          ช่วงที่ 2 : รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ หัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม วิทยาลัย 
เทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

  • การทดสอบประสิทธิภาพการกรองอนุภาคของหน้ากากอนามัย และหน้ากาก N95 ตามมาตรฐาน มอก. 2424-2562 และ มอก. 2480-2562

  • หลักการทำงานของเครื่องทดสอบประสิทธิภาพการกรอง ต้นทุน ระยะเวลาการบำรุงรักษา

 

ร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ สแกนผ่าน QR CODE ลงทะเบียนฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 

หรือ คลิกลงทะเบียนฟรี : 

https://docs.google.com/forms/d/19ibfe-lQCw6ZMVC6iywlHIy6CXdGdNe0z9Eb0pkWG10/edit

Page view : 504