ประกาศผลการสมัครงาน

ประกาศคณะอนุกรรมการฯ เรื่อง แจ้งรายชื่อบุคคลเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผ...
 • ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

28/09/2565

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่
 • ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน สังกัด สำนักตรวจสอบภายใน

04/07/2565

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่
 • นิติกร สังกัด กลุ่มภารกิจบริหารกฎหมาย

04/07/2565

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่
 • ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภายใน

13/06/2565

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในการเข้าสอบสัมภาษณ์
 • นิติกร สังกัดกลุ่มภารกิจบริหารกฎหมาย 

06/06/2565

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในการเข้าสอบข้อเขียน
 • ตำแหน่ง นิติกร สังกัดกลุ่มภารกิจบริหารกฎหมาย จำนวน 1 ตำแหน่ง

12/05/2565

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่
 • ตำแหน่งผู้ชำนาญการ งานบริหารโครงการ สังกัดกลุ่มภารกิจ EPI
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส งานบริหารโครงการ สังกัดโปรแกรมบริหารเภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัด

25/03/2565

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส งานบริหารโครงการ สังกัดโปรแกรมบริหารเภสัชภัณฑ์และ เซลล์บำบัด

22/03/2565

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่
 • ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ งานบริหารโครงการ สังกัดกลุ่มภารกิจ EPI

14/03/2565

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ งานบริหารงานทรัพย์ส...
 • ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ งานบริหารงานทรัพย์สินทางปัญญา สังกัดฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน

30/08/2564
1
 2 3 4 5 6 7
Page view : 10647