ประกาศผลการสมัครงาน

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์อ...
  • ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน

06/08/2562

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน

18/07/2562

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน

04/07/2562

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน
  • ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน

20/06/2562

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน
  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน  สังกัดฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ

17/06/2562

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานกฎหมาย

02/04/2562

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานยุทธศาสตร์และงบประมาณอาวุโส

02/04/2562

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานกฎหมาย
  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานกฎหมาย สังกัดงานกฎหมาย ฝ่ายบริหารกิจการองค์กร

14/03/2562

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานยุทธศาสตร์และงบประมาณอาวุโส
  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานยุทธศาสตร์และงบประมาณอาวุโส  สังกัดฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ

14/03/2562

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในการสอบข้อเขียน
  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานยุทธศาสตร์และงบประมาณอาวุโส  สังกัดฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ

20/02/2562
1 2 3 
4
 5 6
Page view : 8389