ประกาศผลการสมัครงาน

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในการเข้าสอบข้อเขียน ตำแน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส งานการเงินบัญชี
  • สังกัดฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ

29/06/2563

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
  • ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

26/06/2563

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

18/06/2563

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ งานบริหารโครงการ
  • ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ งานบริหารโครงการ สังกัด โปรแกรมบริหารเภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัด

04/03/2563

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในการเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแน่ง ผู้ชำนาญการ งานบริหารโครงการ
  • ผู้ชำนาญการ งานบริหารโครงการ สังกัด โปรแกรมบริหารเภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัด

21/02/2563

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในการเข้าสอบข้อเขียน ตำแน่ง ผู้ชำนาญการ งานบริหารโครงการ
  • ผู้ชำนาญการ งานบริหารโครงการ สังกัด โปรแกรมบริหารเภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัด

18/02/2563

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส งานวิเทศสัมพันธ์
  • เจ้าหน้าที่อาวุโส งานวิเทศสัมพันธ์ สังกัด สำนักผู้อำนวยการ

13/01/2563

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในการเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส งานวิเทศสัมพันธ์
  • เจ้าหน้าที่อาวุโส งานวิเทศสัมพันธ์ สังกัด สำนักผู้อำนวยการ

25/12/2562

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในการเข้าสอบข้อเขียน ตำแน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส งานวิเทศสัมพันธ์
  • เจ้าหน้าที่อาวุโส งานวิเทศสัมพันธ์ สังกัด สำนักผู้อำนวยการ

09/12/2562

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยศาสตร์ (องค์การมหาชน) รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ผู...
  • ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ งานยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน (ชื่อเดิม เจ้าหน้าที่บริหารงานยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาวุโส) สังกัดฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน

19/11/2562
1 2 3 
4
 5 6 7 8
Page view : 13369