ทีเซลส์ จับมือร่วมกับ GSTT ขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ให้คำปรึกษาด้านพันธุศาสตร์ (Genetic Counselor) สำหรับการแพทย์แบบจีโนมิกส์ (Medical Genomics) และการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicines)

14/05/2564
          กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาวิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จับมือร่วมกับ Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust (GSTT) ร่วมหารือและร่วมมือแบ่งปันองค์ความรู้ เทคโนโลยี ประสบการณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ และให้การสนับสนุนงานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสุขภาพ ร่วมจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ให้คำปรึกษาด้านพันธุศาสตร์ (Genetic Counselor) สำหรับการแพทย์แบบจีโนมิกส์ (Medical Genomics) และการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicines)” ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00-16.00 น. ผ่านทางระบบออนไลน์
 
          โดยได้รับเกียรติจาก คุณลอเรนซ์ ทอลลอน รองผู้อำนายการ GSTT และ ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ให้คำปรึกษาด้านพันธุศาสตร์ (Genetic Counselor) สำหรับการแพทย์แบบจีโนมิกส์ (Medical Genomics) และการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicines)” และได้รับเกียรติจาก คุณอเล็กซานดรา แมคเคนซี อัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน
 
          คุณอเล็กซานดรา แมคเคนซี อัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า “รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ได้ประสานสัมพันธไมตรี เชื่อมโยงระหว่าง ทีเซลส์ (TCELS) กับ GSTT จนทำให้เกิดความร่วมมือ การลงนามบันทึกความเข้าใจ “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ให้คำปรึกษาด้านพันธุศาสตร์ (Genetic Counselor) สำหรับการแพทย์แบบจีโนมิกส์ (Medical Genomics) และการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicines)” เพื่อฝึกอบรมผู้ให้คำปรึกษาด้านพันธุศาสตร์สำหรับประเทศไทย โครงการนี้ให้คุณประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบนิเวศของจีโนมิกส์ และการให้บริการที่มีคุณภาพสูงแก่คนไทยในอนาคต ซึ่งทีเซลส์ (TCELS) เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรที่สำคัญของอังกฤษ ในด้านการแพทย์และสุขภาพ โดยก่อนหน้านี้ ได้มีความร่วมมือในงานด้านการวิจัยทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน”
 
          ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กล่าวว่า “ทีเซลส์ (TCELS) ให้การสนับสนุน การสร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนาต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ข้อ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะในด้านการสร้างศักยภาพด้านการแพทย์แบบแม่นยำ (Precision Medicine) ที่ครอบคลุมการแพทย์แบบจีโนมิกส์ (Genomic Medicine) ซึ่งเป็นการนำข้อมูลด้านพันธุกรรม สภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตที่จำเพาะต่อผู้ป่วยแต่ละคน มาใช้ในการวินิจฉัย โดยเลือกการรักษาที่ตรงจุด และเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำการแพทย์แบบจีโนมิกส์มาประยุกต์ใช้สำหรับการวินิจฉัย ป้องกัน รักษาโรคมะเร็ง โรคหายาก โรคติดเชื้อ และเภสัชพันธุศาสตร์ในการป้องกันการแพ้ยา โดยเลือกใช้ยาที่เหมาะสม”
         
          “การแพทย์แบบจีโนมิกส์ ต้องอาศัยองค์ความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เช่น ชีววิทยาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล ไปจนถึงด้านคลินิก เช่น แพทย์ พยาบาล และผู้ให้คำปรึกษา นอกจากนั้น ยังมีข้อมูลอีกจำนวนมหาศาล หรือ Big Data ที่ได้จากการถอดรหัสพันธุกรรม จึงจำเป็นต้องอาศัยนักชีวสารสนเทศ และนักระบาดวิทยาพันธุศาสตร์ เพื่อจัดเก็บ วิเคราะห์ และประมวลผล ซึ่งในประเทศไทยยังมีบุคคลกรไม่เพียงต่อการทำงาน โดยเฉพาะผู้ให้คำปรึกษาด้านพันธุศาสตร์ (Genetic Counselor) ที่ประเทศไทยยังไม่มีวิชาชีพนี้ และยังไม่มีหลักสูตรการสอนอย่างเป็นทางการ”
         
          ดร.ศิรศักดิ์
กล่าวเพิ่มเติมว่า “ประเทศอังกฤษ เป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพ โดยเฉพาะด้านการแพทย์แบบจีโนมิกส์ โดยมีการจัดทำหลักสูตรวิชาชีพและการฝึกอบรมด้านการให้คำปรึกษาด้านพันธุศาสตร์ พร้อมทั้งออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพที่สามารถปฏิบัติงานได้ทั่วโลก ดังนั้น ทีเซลส์ (TCELS) จึงได้ร่วมหารือกับ Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust หรือ GSTT ที่เป็นส่วนหนึ่งของ King's Health Partners ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Health Sciences ระดับโลกภายใต้การสนับสนุนของ National Health Service (NHS)  จึงเกิดความร่วมมือการฝึกอบรมด้านการให้คำปรึกษาด้านพันธุศาสตร์ และพัฒนาขีดความสามารถของผู้ให้คำปรึกษาด้านพันธุศาสตร์ (Genetic Counselor) โดยได้รับการประสานงานและความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยเป็นอย่างดี”
         
          “การลงนามบันทึกความเข้าใจการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ให้คำปรึกษาด้านพันธุศาสตร์ (Genetic Counselor) สำหรับการแพทย์แบบจีโนมิกส์ (Medical Genomics) และการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicines)” ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นปรากฎการณ์ที่ดีในความร่วมมือ การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ให้คำปรึกษาด้านพันธุศาสตร์ ที่จะทำให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการให้คำปรึกษาด้านพันธุศาสตร์จากประเทศอังกฤษสู่ประเทศไทย ทั้งยังเพิ่มบุคลากรด้านการแพทย์จีโนมิกส์ ที่ทำงานให้คำปรึกษาด้านพันธุศาสตร์ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และยังได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัย และประชาชนได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ส่งผลให้มีสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยลดภาระในด้านงบประมาณของรัฐบาลอีกด้วย”
           
          “ความร่วมมือด้านการแพทย์และสุขภาพระหว่างประเทศไทยกับประเทศอังกฤษในครั้งนี้ ยังทำให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานด้านการแพทย์จีโนมิกส์ของประเทศไทยและประเทศอังกฤษ เป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือในมิติอื่นๆ ให้ขยายกว้างยิ่งขึ้นจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นการวิจัย หรือ การพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ร่วมกัน พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ในนามของทีเซลส์ (TCELS) ขอขอบคุณทางสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ที่เชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างทีเซลส์ (TCELS) และ GSTT” ดร.ศิรศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย
Page view : 735