ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหลักสูตรอบรมออนไลน์ด้านโภชนพันธุศาสตร์

30/06/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการให้ บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุนศลช.ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔

29/06/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดทำ สมุดปกขาวเพื่อการส่งเสริมความเข้าใจบทบาทของเมดิโคโพลิสและโครงการจ้างเหมาจัดก...

29/06/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำชิ้นงานทันตกรรมสำหรับคนไข้ที่มาใช้บริการที่คลินิกทันตกรรมแอดเทคประจำปี2564 จำนวน 6...

28/06/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองประเภทวัสดุทันตกรรมจัดฟันประเภทวัสดุงานท...

25/06/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดูกเทียม และMembraneสำหรับคนไข้ที่มาใช้บริการที่คลินิกทันตกรรมแอดเทคประจำปี๒๕๖๔...

23/06/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำ ชิ้นงานทันตกรรมสำหรับคนไข้ที่มาใช้บริการที่คลินิกทันตกรรมแอดเทคประจำปี๒๕๖๔ จำนวน...

23/06/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำชิ้นงานทันตกรรมชิ้นงานฟันปลอมสำหรับคนไข้ที่มาใช้บริการที่คลินิกทันตกรรมแอดเทคประจำป...

23/06/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาทานและวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์สำหรับคนไข้ที่มาใช้บริการที่คลินิกท...

23/06/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบุคคลเพื่อสนับสนุนฝ่านสำนักผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร ประจำ ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔

18/06/2564
1 2 
3
 4 5 6 7 8 9 10... >|
Page view : 9892