ผู้เชี่ยวชาญ

คำนำหน้าชื่อและคำแสดงวุฒิการศึกษา (ไม่มีนาย/นาง/นางสาว)นามสกุลผู้เชี่ยวชาญ 1ผลงานเด่น 1
Page size:
 69 items in 7 pages
1ศาสตราจารย์ นพ วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์สาขาเวชพันธุ์ศาสตร์N/A ผลงานวิจัยเรื่องการสร้างเครือข่ายและพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยกลุ่มโรคหายากในเด็กN/A รางวัลนิวตัน (Newton Prize) ประจำปี 2560N/A N/A N/A รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ1873 ถนนพระราม 4ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพ10330www.md.chula.ac.th02 256 4951N/Avorasuk@chula.ac.th
2N/A วรรณสิกา เกียรติปฐมชัยการนำเอาเทคนิคแลมป์ (LAMP) มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาเป็นชุดทดสอบในการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อต่างๆN/A Amp-GoldN/A รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลระดับดีมาก สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาประจำปี 2560N/A N/A N/A นักวิจัยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัดศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยคลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี12120www.biotec.or.th02 564 6700N/AN/A
3รองศาสตราจารย์ ดร จรูญ จักร์มุณีสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์N/A การพัฒนาเครื่องมือและวิธีการหาปริมาณสารเคมีโดยเทคนิคการไหลและไฟฟ้าเคมีN/A FIA Award for Science ประจำปี 2017N/A N/A N/A อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว สุเทพเมืองเชียงใหม่50200www.eng.cmu.ac.th053 944 175053 942 044scijjkmn@chiangmai.ac.th
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ ดร เดชฤทธิ์ นิลอุบลไวรัสวิทยาและภูมิคุ้มกันในสุกรN/A ชุดทดสอบ S27 PEDV IgG/IgA ELISA kit เพื่อตรวจสอบภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อไวรัสพีอีดีN/A งานวิจัยดีเด่นนานาชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559N/A N/A N/A ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย254 ถนนพญาไท วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพ10330www.chula.ac.th02 215 3555N/Amongkol.t@chula.ac.th
5N/A ดร วรรณี ฉินศิริกุลด้านนวัตกรรมวัสดุชีวฐานเพื่ออุตสาหกรรมN/A ชุดตรวจเบาหวานN/A รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2560N/A N/A N/A N/A ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)130 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120www2.nanotec.or.thN/AN/AN/A
6ศาสตราจารย์ ดร เสริม จันทร์ฉายพลังงานแสงอาทิตย์ ฟิสิกส์บรรยากาศ รังสีอาทิตย์N/A เทคโนโลยีการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์N/A นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2560N/A N/A N/A หัวหน้าห้องปฏิบัติการฯคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ N/Aเมือง นครปฐม 73002www.sc.su.ac.th034 243 430034 245 333serm@su.ac.th
7N/A ดร ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์สาขาวิชาโลหิตวิทยาN/A ระบบการควบคุมการแสดงออกของยีนในเชื้อมาลาเรียโดยไรโบไซม์ กลิมเอสและการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนายาN/A รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2560N/A N/A N/A นักวิจัยห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโปรตีนลิแกนด์และชีววิทยาโมเลกุลสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120www.nstda.or.th02 564 700002 564 7001-5N/A
8N/A ดร พีร์ จารุอำพรพรรณไวรัสวิทยาN/A กลไกการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอในกรณี ติดเชื้อร่วมกับไข้หวัดใหญ่ชนิดบีN/A รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2560N/A N/A N/A นักวิจัยห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยีศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยคลองหนึ่งคลองหลวง ปทุมธานี 12120www.biotec.or.th02 564 6700N/Apeera.jar@biotec.or.th
9N/A ดร วิรัลดา ภูตะคามด้านจีโนมN/A การค้นหาและจีโนไทป์เครื่องหมายโมเลกุลสนิปแบบทั่วทั้งจีโนมด้วยเทคโนโลยี genotyping-by-sequencing (GBS)N/A รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ 2560N/A N/A N/A หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยจีโนมศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยคลองหนึ่งคลองหลวง ปทุมธานี 12120www.biotec.or.th02 564 6700N/AN/A
10N/A นพ ณรงค์ วินิยกูลวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์N/A การลดความดันในการช่วยคลอดด้วยเครื่องดูดดึงสุญญากาศN/A รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี ประจำปี 2559N/A N/A N/A N/A มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ในเมือง เมืองขอนแก่น 40002www.kku.ac.th043 425 464N/AN/A
  • Sort Ascending
  • Sort Descending
  • Clear Sorting
  • Group By
  • Ungroup
  • Columns
Page view : 1488