ทรัพย์สินทางปัญญา (IP Portfolio)

เลขที่คำขอเลขที่สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร / การออกแบบผลิตภัณฑ์วันที่ออกสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร / การออกแบบผลิตภัณฑ์ชื่อที่แสดงถึงสิ่งประดิษฐ์ / การออกแบบผลิตภัณฑ์ชื่อผู้ขอ
Page size:
 245 items in 25 pages
18010060382551-11-25131535PendingPendingชุดตรวจวิเคราะห์โรค Fasciolosis จากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับใช้สำหรับการตรวจหาเชื้อพยาธิใบไม้ในตับและพยาธิใบไม้ในกระเพาะอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง โดยสามารถวินิจฉัยโรคได้ภายในเวลา 4 ชั่วโมงมหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยรศ. ดร. น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา, ศาสตราจารย์ประเสริฐ โศภณ, รองศาสตราจารย์ชัยทิพย์ วนิชานนท์, นางรุ่งลาวรรณ เชวงเกียรติกุล, นางสาวกุลธิดา ชัยธีระยานนท์
28010049512551-09-25103207633692/7/2018ชุดทดสอบสำหรับตรวจวินิจฉัยโรค Fasciolosis ในสัตว์โดยวิธีการทางอิมมูโนโครมาโตกราฟีใช้สำหรับการวินิจฉัยโรค Fasciolosis ที่ใช้งานง่าย รวมเร็วและประสิทธิภาพดีมูลนิธิจุฬาภรณ์, มหาวิทยาลัยมหิดลรศ. ดร. น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา, นายอัครินทร์ อินทรมาตย์, นางศรีสุรัตน์ อิ่มเขียว, นายกวี รัตนบรรณางกูร, นายประเสริฐ โศภณ
313010007582556-02-15144982PendingPendingชุดทดสอบสำหรับการวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ในตับโดยวิธี direct sandwich ELISAใช้สำหรับการวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับของสัตว์เเละความจำเพาะในการตรวจวิเคราะห์โรค fasciolosis จากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ โดยใช้เวลา 1-2 วันมหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผศ. ดร.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา, ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ โศภณ, นางรุ่งลาวรรณ เชวงเกียรติกุล
416030007972559-05-12118551185519/8/2016เครื่องวิเคราะห์ปริมาณอมิโลสแบบพกพาใช้สำหรับการคำนวณปริมาณอมิโลสที่แม่นยำ โดยสามารถวัดค่าการดูดกลืนคลื่นแสงและดำเนินการคำนวณปริมาณ พร้อมแสดงผลได้ทันทีผ่านจอแสดงผลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นายธานี ศรีวงศ์ชัย
516020014872559-04-251726956451930/8/2018เครื่องวิเคราะห์ปริมาณทางเคมีช่วยลดปริมาณเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์ที่สามารถควบคุมได้แม่นยำ รวดเร็ว และลดปริมาณของเสียเหลือทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นายธานี ศรีวงศ์ชัย, นางประภา ศรีพิจิตต์, นางสาวจันทร์จิรา โรหิตเสถียร, นายปุริม คลิ้งทอง, นายวีรชัย มัธยัสถ์ถาวร
617030001142560-01-24132961329624/11/2017วัสดุปิดแผลหลายชั้น (wound dressing) ซึ่งชั้นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (bioactive layer) ประกอบรวมด้วยโพลิเมอร์ธรรมชาติและสารสกัดจากพืชสาบหมา (Ageratina adenophora)วัสดุปิดแผลที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ซึ่งอยู่ในรูปของนํ้ามันหอมระเหยที่มีความเข้มข้นที่เหมาะสมในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), มูลนิธิจุฬาภรณ์ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณา เตชะสกุล, ดร.ปิยฉัฎร ช่วยสีนวล, นายนิติรัตน์ ฉิมน้อย, ดร.เกรียงศักดิ์ เลิศประภามงคล, ดร.อาทิตย์ มกรเสน, ดร.นิศาชล คุณวุฒิมโนธรรม, นางสาวนันทวรรณ ฤกษ์งาม, นางสาวปณิตา คล้ายจันทร์, นางสาวลลิตา ปัตตานี
712010050922555-09-28131221PendingPending"ระบบและวิธีคัดกรองคนไข้โรคพาร์กินสัน"ระบบและวิธีการคัดกรองคนไข้โรคพาร์กินสันโดยใช้ลักษณะจากการวาดรูปก้นหอยเพื่อ หาข้อมูลในเชิงความถี่และเวลาที่คำนวณได้จากการหาค่าแอมพลิจูดของสัญญาณการลากเส้นโดย ใช้วิธีการแปลงฟูรีเยช่วงเวลาสั้น จากการวาดเส้นรูปก้นหอยลงบนแท็บเล็ตเคลื่อนที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินายเดโช สุรางค์ศรีรัฐ, นายอภิชาติ อินทรพานิชย์, นาย ชูศักดิ์ ธนวัฒโน, นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ
817020028452560-07-27178747PendingPendingอุปกรณ์การแพทย์ที่ย่อยสลายได้ในรูปแบบของ microneedles เพื่อนำส่งยาทางผิวหนังสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่แห่งชาติสุวิมล สุรัสโม, สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร
912010050922555-09-28131221PendingPendingระบบและวิธีคัดกรองคนไข้โรคพาร์กินสันระบบและวิธีการคัดกรองคนไข้โรคพาร์กินสันโดยใช้ลักษณะจากการวาดรูปก้นหอยเพื่อหาข้อมูลในเชิงความถี่และเวลาที่คำนวณได้จากการหาค่าแอมพลิจูดของสัญญาณสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินายเดโช สุรางค์ศรีรัฐ, นายอภิชาติ อินทรพานิชย์, นายชูศักดิ์ ธนวัฒโน, นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ
108010005302551-02-0197049PendingPendingเครื่องมือที่ใช้การกำหนดเส้นทางในการผ่าตัดวิธีการกำหนดแนววิถีการเจาะผ่านกะโหลกศีรษะเข้าไปในสมองจนถึงตำแหน่งเป้าหมายโดยใช้สว่านอินเตอร์แอคทีฟ นิวโรไซเอนซ์ เซนเตอร์, แอลแอลซีนายราวิช วี. พัทวาร์ดาน
  • Sort Ascending
  • Sort Descending
  • Clear Sorting
  • Group By
  • Ungroup
  • Columns
Page view : 4833