หน่วยงานสนับสนุน

ชื่อบริษัท / สถาบันประเภทของหน่วยงานประเภทของการสนับสนุน 1เว็บไซต์เบอร์โทรศัพท์
Page size:
 146 items in 15 pages
1ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)เอกชนเงินทุนระยะสั้นN/Aสินเชื่อธุรกิจ SME เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง1222บางโพงพางยานนาวากรุงเทพ10120www.krungsri.com1572N/Aplanyourmoney@krungsri.comนายสยาม  ประสิทธิศิริกุลประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME
2ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)เอกชนเงินทุนระยะสั้นN/Aธุรกิจ SME333สีลมบางรักกรุงเทพ10500www.bangkokbank.com1333N/Ainfo@bangkokbank.comนายศิริเดช เอื้องอุดมสุขรองผู้จัดการใหญ่
3ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)เอกชนเงินทุนระยะสั้นN/Aสินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม500ลุมพินีปทุมวันกรุงเทพ10330www.kiatnakin.co.th02 1655 555 N/Afcc@bot.or.thนายสำมิตร สกุลวิระประธานสายสินเชื่อธุรกิจ
4ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB)เอกชนเงินทุนระยะสั้นN/Aสินเชื่อธุรกิจ SME/Start Up2, 3000 ถนนพหลโยธินจอมพล จตุจักรกรุงเทพ10900www.tmbbank.com/home02 2992 349, 022 992 350, 022 737 806022 002 600, 020 209 600N/Aนางสาวชมภูนุช ปฐมพรประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้า SME
5ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)เอกชนเงินทุนระยะสั้นN/Aธุรกิจ SME9จอมพล จตุจักรกรุงเทพ10900www.scb.co.th02 5441 000N/AN/Aนางพิกุล ศรีมหันต์รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด SME Segment
6ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เอกชนระยะสั้น ระยะยาว และสินเชื่อN/Aธุรกิจ SME444วังใหม่ปทุมวันกรุงเทพ10330www.thanachartbank.co.th02 2178 000, 022 178 333N/AN/Aนายยุทธยง ศุทธรัตน์ผู้อำนวยการอาวุโส - ธุรกิจลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม
7ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)เอกชนเงินทุนระยะสั้น/เงินทุนระยะยาวN/Aสินเชื่อธุรกิจ1ทุ่งมหาเมฆสาทรกรุงเทพ10120www.lhbank.co.th02 3590 000, 026 777 111, 026 777 223021 688 780N/Aนางสาวอภิญญา ภวังคนันท์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตและเงินกองทุน
8ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตร (ธกส.)รัฐบาล / กระทรวงการคลังเงินทุนระยะสั้นN/Aสินเชื่อธุรกิจ SME/Start Up2346 ถนนพหลโยธินเสนานิคมจตุจักรกรุงเทพ10900www.baac.or.th02 5586 555, 025 586 341N/Acontact@baac.or.thนายสมศักดิ์ บุษยะกนิษฐ์ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อผู้ประกอบการและสถาบัน
9ธนาคารออมสินรัฐบาล / กระทรวงการคลังเงินทุนระยะสั้นN/Aสินเชื่อธุรกิจ SME/Start Up470 ถนนพหลโยธินสามเสนในพญาไทกรุงเทพ10400www.gsb.or.th02 2998 000N/Anews@gsb.or.thนายระวี อุ่นภัทรผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup
10บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัดเอกชนเงินทุนระยะสั้น/เงินทุนระยะยาวN/Aสินเชื่อธุรกิจ SME9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 15 เซ้าท์วิง ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพ10310www.th.trade.z.com02 0888 111N/Asupport.trade.th@z.comคุณเมกุมุ โมโตฮิสะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ประธานคณะกรรมการจัดการ
  • Sort Ascending
  • Sort Descending
  • Clear Sorting
  • Group By
  • Ungroup
  • Columns
Page view : 1343