อุตสาหกรรมการแพทย์ญี่ปุ่นบุกไทย เจโทรดึงจับคู่ธุรกิจอีอีซี

09/01/2563
          รัฐบาลญี่ปุ่นได้มีการจัดทำโครงการ The Regional Industry Tie-up program (RIT) ซึ่งคือ โครงการความร่วมมือกับอุตสาหกรรมท้องถิ่นในการผลิตเครื่องมือแพทย์ โดยได้ศึกษาศักยภาพด้านการตลาด การค้า การลงทุนในประเทศต่างๆ เป็นเวลา 1 ปี และมีข้อสรุปว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะสมที่สุดในการขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ (กรุงเทพธุรกิจ 2562) เนื่องจาก
          1) ไทยจะเป็นฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่สำคัญในอาเซียน ซึ่งไทยจะกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา กัมพูชา เป็นต้น โดยอาเซียนจะมีการใช้กฎระเบียบเดียวกันในปี 2563 อีกทั้งมีการเพิ่มขึ้นของมูลค่าตลาดเครื่องมือแพทย์ในอาเซียนเป็น 5.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 1% ของตลาดโลก

Page view : 229