คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเห็นชอบโครงการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ จังห

12/02/2563
          นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2562 นั้น ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ (Thailand Genome Sequencing Center) ซึ่งจะใช้พื้นที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้มอบพื้นที่ให้เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2562 โดยโครงการนี้เป็นการลงทุนเพื่อสร้างความรู้ทางการแพทย์จีโนมิกส์ (Genomic Medicine) ซึ่งนำไปสู่การให้บริการ การแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) ส่งผลให้มีการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ และประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ในอนาคตอันใกล้ด้วยการใช้ระบบประกันสุขภาพได้

Page view : 987