ข่าวสารการลงทุน

29/03/2565
บริษัทเวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย ) จำกัด และ เครือโรงพยาบาลพานาซี  ประกาศมุ่งเป้าผู้นำในด้านโรคหัวใจ เปิดตัวศูนย์หลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองเฉพาะทางขึ้นทั้งสองสาขา  ดันเครือ รพ.พานาซี เป็น Top of mind เรื่องนวัตกรรมการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองโดยไม่ผ่าตัด และศูนย์กลางฟื้นฟูรักษาด้านสุขภาพทางเพศเพื่อคนไทยโดยไม่ต้องผ่าตัด
29/03/2565
ศูนย์วิจัยกรุงศรีประเมินแนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 2564- 2565 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยปัจจัยสนับสนุนมาจากการระบาดของโควิด-19 สายพันธ์ุโอมิครอนแม้ว่าความรุนแรงมีแนวโน้มน้อยลงก็ตาม รวมถึงนโยบายของรัฐบาล ทั้งการผ่อนคลายมาตรการควบคุม Life with covid
25/02/2565
เสาวภา ยุววุฑโฒ ที่ปรึกษาโปรแกรม ITAP สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  เปิดเผยว่า สวทช.เป็นหน่วยงานส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม  โดยเป้าหมายสำคัญของสวทช. คือการนำผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการดำเนินงานให้เกิดผล ตอบโจทย์ไปสู่การใช้งานจริง ในรูปแบบ BCG economy Model ซึ่งเป็นโมเดลที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนำทางเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของคนทั้งประเทศ
25/02/2565
เนื่องในวันมะเร็งโลก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองด้วย 6 ตำรับกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ได้แก่ ตำรับยาศุขไสยาศน์ ตำรับยาแก้ไข้ผอมเหลือง ตำรับยาแก้ลม แก้เส้น น้ำมันสนั่นไตรภพ ตำรับยาอัมฤตย์โอสถ น้ำมันกัญชาตำรับหมอเดชา บูรณาการร่วมกับศาสตร์การแพทย์แผนไทย และหลักธรรมานามัย ในการดูแลรักษาผู้ป่วยระยะประคับประคอง เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วย
25/02/2565
นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ตามที่กรมบัญชีกลาง ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.(กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 (ว 78) และเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 สสว. ร่วมกับกรมบัญชีกลาง จัดประชุมเพื่อเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP) ฉบับปรับปรุงปี 2565 โดยมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออฟไลน์ และ ออนไลน์ รวมกว่า 3,000 คน
25/02/2565
นางศิริญา เทพเจริญ กรรมการบริหาร บริษัท เวิล์ด เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้บริหารโรงพยาบาลพานาซี เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ภาพรวมการรักษาหรือรับบริการทางการแพทย์ในปีนี้คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นกว่าปีก่อน โดยเฉพาะในมุมของคนไข้ต่างชาติ เพราะแต่ละประเทศมีการฉีดวัคซีนหรือควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ จนสามารถเดินทางได้เกือบเป็นปกติ โรงพยาบาลพานาซี จึงเตรียมความพร้อมในการรองรับคนไข้ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศที่คาดว่าจะเดินทางเข้ามารับการรักษาโรคโดยเฉพาะคนไข้จากบังกลาเทศ จีน กัมพูชา พม่า บังกลาเทศ ดูไบ ฯลฯ โดยล่าสุดโรงพยาบาลได้เปิดตัว ศูนย์มะเร็งโดยใช้ Green medicine หรือสารจากธรรมชาติ 360 องศาไม่ว่าจะเป็นสเต็มเซลล์, สมุนไพร อาทิ ขมิ้นชัน ฟ้าทลายโจร กระชาย หรือ ขิง, IV vitamin ฯลฯ นำเข้าจากเยอรมนีบวกด้วยกัญชาของประเทศไทย ในการรักษา
25/02/2565
นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริาท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการร่วมมือกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG ประกอบด้วย การถ่ายทอดเทคโนโลยี น้ำยาเคลือบวัสดุคอมพอสิทของไฮดรอกซีอะพาไทต์และไทเทเนียมไดออกไซค์บนแผ่นนอนวูฟเวนเพื่อใช้เป็นแผ่นกรองสำหรับการผลิตหน้ากากอนามัย Safie Plus และการวิจัยและพัฒนาวัสดุฝังในทางการแพทย์ (Implant devices) ร่วม อว. และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
25/02/2565
“แมลง” กลายเป็นโปรตีนทางเลือกที่น่าสนใจ ด้วยเหตุเพราะจำนวนโปรตีนต่อกรัม แมลงมีปริมาณสูงกว่าวัว 6 เท่า สูงกว่าแกะ 4 เท่า สูงกว่าหมูและไก่ 2 เท่า ส่งผลเป็นที่นิยม จนปัจจุบันมีมูลค่าตลาดทั่วโลกราว 340 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 25 % ในขณะที่ปัจุบันประเทศไทยส่งออกแมลงราว 500-600 ตันต่อปี มีมูลค่าประมาณ 2,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30% โดยส่วนใหญ่ส่งออกในรูปของวัตถุดิบ เช่น แช่แข็ง แป้ง ส่วนการแปรรูปจะอยู่ในรูปแมลงกระป๋อง
25/02/2565
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล (INMU) ได้กล่าวถึงบทบาทการพัฒนา mHealth ของสถาบันฯ ว่า ที่ผ่านมาได้จัดทำฐานข้อมูลเมนูอาหารที่แสดงจำนวนแคลอรี่และคุณค่าทางโภชนาการ “INMU-Dailymenu Plan (IDP)” และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
25/02/2565
นายธานี มณีนุตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ผู้ประกอบธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพ ในนามโรงพยาบาลเครือ 'พริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์’  เปิดเผยว่า ความร่วมครั้งนี้เกิดจากการเล็งเห็นโอกาสและศักยภาพในการขยายการรักษาโรคมะเร็งแบบองค์รวมในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง มั่นใจสามารถขยายฐานผู้ป่วยที่ต้องการเข้าถึงการรักษาเทคโนโลยีการรักษาสมัยใหม่ ครบวงจร ในราคาที่จับต้องได้ และทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไปไกล ให้บริการรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจร  ขณะเดียวกันมีแผนขยายไปยังโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี และรพ. อื่น ๆ ของเครือฯในอนาคตด้วย
1 
2
 3 4 5 6 7 8 9 10... >|
Page view : 2645