ข่าวสารการลงทุน

28/01/2565
ป่วยฮีโมฟีเลีย (Hemophilia) ในประเทศไทยที่มีอยู่ราว 1,800 คน ผู้ป่วยส่วนใหญ่จึงจะมีเลือดออกผิดปกติตั้งแต่เด็ก แต่หากได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมตั้งแต่วัยเด็กก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับโรคมาจนถึงวัยผู้ใหญ่ได้ ทำให้ในปัจจุบันผู้ป่วยฮีโมฟีเลียจำนวน 2 ใน 3 อยู่ในวัยผู้ใหญ่ (15 ปีขึ้นไป) ส่วน 1 ใน 3 อยู่ในวัยเด็ก ดังนั้นเพื่อเป็นการยกระดับการดูแลสุขภาพและการรักษา ให้คนไทยเข้าถึงโรคฮีโมฟีเลียได้มากขึ้น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงจัดทำแอปพลิเคชั่น “HemMobileTM” ขึ้น
28/01/2565
ดร. สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทโรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) หรือ IMH เปิดเผยว่า ปัจจุบัน กลุ่ม IMH ประกอบด้วย (1) โรงพยาบาล อินเตอร์เมดฯ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ ให้บริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจร  (2) โรงพยาบาล ประชาพัฒน์ ซึ่งเป็น รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ ให้บริการรักษาโรค ทั้งคนไข้ บัตรทอง ประกันสังคม และเงินสด และ (3) บริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งรับผิดชอบ งานด้านห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ (Lab)
28/12/2564
เว็บไซต์ข่าวนิวส์ วีก (Newsweek) สหรัฐอเมริกา รายงานว่า นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัยกองทัพบก วอลเตอร์รีด (Walter Reed Army Institute of Research – WRAIR) เตรียมเปิดตัว "ซูเปอร์วัคซีน" ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ซึ่งมีประสิทธิภาพในการต่อต้านทั้งโรคซาร์สและโควิด-19ได้ทุกสายพันธุ์
28/12/2564
บริษัท นิวทรา รีเจนเนอเรทีฟ โปรตีน จำกัด (Nutra Regenerative Protein Co. Ltd : NRPT) บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด (อินโนบิก) และบริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จำกัด ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกับ บริษัท แพลนท์ แอนด์ บีน ประเทศอังกฤษ : Plant & Bean (UK) ในสัดส่วนการลงทุน 51% และ 49% ตามลำดับ เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อบริษัท แพลนท์ แอนด์ บีน ประเทศไทย : Plant & Bean (Thailand) ผลิต ผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชให้แก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการด้านอาหาร โดยจะนำเทคโนโลยีการผลิตโปรตีนจากพืชชั้นสูงจากประเทศอังกฤษ มาตั้งไว้ที่ประเทศไทย ตั้งเป้ากำลังการผลิต 3,000 ตันต่อปี มีแผนจะเริ่มดำเนินการ
28/12/2564
นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า กรอ.ได้ดำเนินการร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ. หรือ GISTDA) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform) 3 โมเดลต้นแบบ เพื่อเฝ้าระวังลดผลกระทบของการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 (covid-19) และสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติในโรงงานขนาดใหญ่ ด้วยระบบเฝ้าระวังจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
28/12/2564
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงจากสภาวะการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและปอด และหากไม่สามารถตรวจคัดกรองและรักษาได้ทันท่วงที จะส่งผลต่อการรักษาที่ยุ่งยากและอาจนำมาซึ่งโอกาสเสียชีวิตของผู้ป่วยที่สูงขึ้น ดังนั้นการตรวจคัดกรองผู้ป่วยด้วยวิธีภาพถ่ายเอกซเรย์ทรวงอก จึงนับเป็นวิธีการที่จะช่วยลดความเสี่ยงและลดการติดเชื้อที่รุนแรง อย่างไรก็ดี แม้ว่าปัจจุบันการตรวจคัดกรองด้วยวิธีภาพถ่ายเอกซเรย์ทรวงอกจะมีความสะดวก มีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง และมีความปลอดภัย หากแต่การวินิจฉัยภาพถ่ายเอกซเรย์ให้แม่นยำสูงนั้น จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์เฉพาะทางด้านรังสีวินิจฉัย ซึ่งประเทศไทยยังประสบปัญหาจำนวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวที่ไม่เพียงพอในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
 
28/12/2564
นพ. สุทธิชัย โชคกิจชัย หัวหน้าฝ่ายการแพทย์ กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี ประเทศไทย เปิดเผยว่า หนึ่งในบทเรียนมากมายที่ได้เรียนรู้จากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 คือ ความสำคัญในการจัดสรรการดูแลที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วย เพื่อลดปัญหาด้านความจำกัดของทรัพยากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์ที่เตียงผู้ป่วยขาดแคลนเนื่องจากการแพร่ระบาดไวรัสที่มีความรุนแรงเช่นนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเน้นรักษาผู้ป่วยจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบและปกป้องผู้อื่นจากการแพร่เชื้อก่อนเป็นอันดับแรก 
28/12/2564
ด้วยปณิธาน "ปัญญาของแผ่นดิน" ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้ทุ่มเทผลิตผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์เร่งด่วนของประชาชนชาวไทย จึงได้ริเริ่มคิดค้นนวัตกรรมใหม่ "เนื้อเยื่อเทียมจากวัสดุสังเคราะห์" ที่ประชาชนคนไทยสามารถเข้าถึงได้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) แห่งสหประชาชาติ ข้อที่ 9 ซึ่งว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมนวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน (Industry, Innovation and Infrastructure) ข้อที่ 10 เพื่อการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างยั่งยืน (Reduced Inequalities) และข้อที่ 12 ซึ่งว่าด้วยการบริโภคด้วยความรับผิดชอบอย่างยั่งยืน (Responsible Consumption) จากการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
28/12/2564
ศาสตราจารย์ เภสัชกร เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ อาจารย์ประจำสาขาวิชาปรีคลินิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ร่วมกับอาจารย์เบญจวรรณ ดุนขุนทด อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของ "เพกา"
28/12/2564
วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้า ตลอดจนสนับสนุนกลไกการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์สำคัญของประเทศ ปัจจุบันและอนาคตของประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย
1 
2
 3 4 5 6 7 8 9 10... >|
Page view : 2316