ข่าวสารการลงทุน

12/02/2563
นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2562 นั้น ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ (Thailand Genome Sequencing Center)
12/02/2563
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยด้านพลาสติกชีวภาพสู่เชิงพาณิชย์ ระยะที่ 2”
09/01/2563
ปัจจุบัน การใช้กัญชาในเชิงการแพทย์เริ่มได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป โดยในหลายประเทศ ได้อนุญาตให้มีการใช้กัญชาได้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งโดยทั่วไปประโยชน์การใช้กัญชามักถูกพูดถึงในด้านการแพทย์ อย่างไรก็ตาม กระแสการใข้ประโยชน์จากัญชาในเชิงสร้างสรรค์ได้แพร่ขยายไปยังผลิตภัณฑ์เสริมความงามด้วยเช่นกัน...
09/01/2563
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย (พ.ศ. 2563 - 2567) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าแผนฯ) ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 โดยจัดสรรงบประมาณ รวม 4,570 ล้านบาท สำหรับระยะเวลา 5 ปี โดยอนุมัติให้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนแผนฯ
09/01/2563
รัฐบาลญี่ปุ่นได้มีการจัดทำโครงการ The Regional Industry Tie-up program (RIT) ซึ่งคือ โครงการความร่วมมือกับอุตสาหกรรมท้องถิ่นในการผลิตเครื่องมือแพทย์ โดยได้ศึกษาศักยภาพด้านการตลาด การค้า การลงทุนในประเทศต่างๆ เป็นเวลา 1 ปี และมีข้อสรุปว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะสมที่สุดในการขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์...
|< ...31 32 
33
Page view : 3571