ข่าวสารการลงทุน

28/12/2564
ศาสตราจารย์ เภสัชกร เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ อาจารย์ประจำสาขาวิชาปรีคลินิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ร่วมกับอาจารย์เบญจวรรณ ดุนขุนทด อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของ "เพกา"
28/12/2564
วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้า ตลอดจนสนับสนุนกลไกการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์สำคัญของประเทศ ปัจจุบันและอนาคตของประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย
28/12/2564
จากการที่รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยอาศัยการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ที่พัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกันผ่านโมเดล BCG ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่ง “เครื่องมือแพทย์” ถือเป็นหนึ่งในสาขาสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)
28/12/2564
"มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง" ได้รับงบประมาณจาก "กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา" เพื่อดำเนิน "โครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์" ด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์บริการสุขภาพที่มีอัตลักษณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ร่วมกับคณาจารย์จากสำนักวิชาการจัดการ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม และสถาบันวิจัยและนวัตกรรม เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชนและส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อันเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งหวังสร้างโอกาสทางการค้าและส่งเสริมด้านการตลาดให้กับวิสาหกิจชุมชน ซึ่งได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า 24 รายการ
28/12/2564
นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาต่อยอดและเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาตั้งแต่ ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้
28/12/2564
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีกิจการอวกาศของ GISTDA เปิดเผยว่า การทดลองในอวกาศและสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ หรือ Microgravity ตลอดจนการสำรวจอวกาศในโครงการ National Space Exploration หรือ NSE ตามแนวทางการวิจัยขั้นแนวหน้า หรือ ESS Frontier Research เป็นบทบาทสำคัญที่จิสด้าต้องการจะให้ประเทศไทยเข้าไปมีส่วนร่วมในการสำรวจ ศึกษา วิจัย และใช้ประโยชน์จากอวกาศให้มากที่สุด
28/12/2564
โชคชัย พวงศิริ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไมนีด เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า บริษัทจัดอยู่ในกลุ่มดีพเทคสตาร์ทอัพด้านสุขภาพ ที่สปินออฟมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2562 เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการใช้งานทางการแพทย์ในระดับโลก โดยอาศัยความเชี่ยวชาญในด้านของเทคโนโลยีทางการส่งสาร ที่เน้นพัฒนาเทคโนโลยีนำส่งสารเข้าสู่ผิวหนังด้วยไมโครนีดเดิล (Microneedle) แบบละลายน้ำได้ เนื่องจากมองเห็นว่าเทคโนโลยีนี้มีศักยภาพสูง และเป็นที่ต้องการในอนาคต โดยจะใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อนำส่งผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องสำอางและยาเป็นหลัก และมั่นใจว่าเทคโนโลยี Detachable and Dissolvable Microneedle มีประสิทธิภาพมากกว่าบริษัทไมโครนีดเดิลคู่แข่งชั้นนำของโลกหลากหลายบริษัท
28/09/2564
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายเร่งผลักดันในการส่งเสริมสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการใหม่อย่างครบวงจร ตั้งแต่การเสริมสร้างความรู้และทักษะในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเพิ่มช่องทางการค้า และสรรหาโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อให้สามารถพัฒนาธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินงานภายใต้ 2 โครงการหลัก
28/09/2564
ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า การใช้นวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผลิตภาพการผลิตและยกระดับศักยภาพของประเทศมีความสำคัญมากขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม ผลจาก RDI Survey สะท้อนว่า แม้ธุรกิจไทยส่วนใหญ่จะทำกิจกรรมนวัตกรรมอยู่แล้ว
28/09/2564
ประธานฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ กลุ่ม บริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ลงนามสัญญาเพื่อเข้าร่วมลงทุนในรอบการลงทุน Series B กับ รศ.ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เมติคูลี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติไทยที่ใช้เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการพัฒนากระดูกและข้อต่อเทียม รวมถึงอุปกรณ์ช่วยผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ
1 2 3 4 
5
 6 7 8 9 10... >|
Page view : 2645