มาตรการด้านภาษี และไม่ใช่ภาษีของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เพื่อส่งเสริมการลงทุนในไทย

02/03/2563
          นโยบายสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทยในปัจจุบันจะดำเนินการผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นหลักโดยใช้เครื่องมือทางภาษีและเครื่องมือที่ไม่ใช่ภาษีเป็นหลัก และสิทธิประโยชน์จะแบ่งไปตามสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและ EEC

Page view : 251