กิจการผลิตอาหารทางการแพทย์ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และนโยบายส่งเสริมการลงทุน

07/04/2563
          จากกระแสรักสุขภาพและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตลาดอาหารทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจึงมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยอาหารทางการแพทย์ (Medical food) นั้นหมายถึง อาหารที่ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เพื่อช่วยผู้ป่วยให้ได้รับสารอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อโรค ในขณะที่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Food supplement) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานนอกเหนือจากการรับบประทานอาหารตามปกติ ซึ่งมีสารอาหารหรือสารอื่นเป็นองค์ประกอบสำหรับผู้บริโภคที่คาดหวังประโยชน์ทางด้านส่งเสริมสุขภาพ
 
Page view : 801