ทบทวนสิทธิประโยชน์อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่

08/05/2563

          แม้ว่ารัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นการลงทุนใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (S-curve) ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ อันได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ด้วยนั้น สถานการณ์สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาอาจนับเป็นโอกาสที่ดีที่ไทยควรทบทวนสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อดึงดูดการลงทุน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงเห็นควรให้ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ทบทวนสิทธิประโยชน์อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่เพิ่มขึ้นอีก โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)


Page view : 274