กฏระเบียบและข้อบังคับด้านการลงทุน

08/01/2563
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ในราชกิจจานุเบกษา เพื่อกำหนดให้มาตรการควบคุมเครื่องมือแพทย์สอดคล้องกับความตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย์...
08/01/2563
การเปิดร้านขายยาอาจมีทั้งร้านขายยาที่เจ้าของเปิดเอง หรือร้านขายยาที่เป็นแฟรนไชส์ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบใดการเปิดร้านขายยาสามารถดำเนินการได้ทั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดา และรูปแบบนิติบุคคล ซึ่งรูปแบบการประกอบกิจการที่ต่างกันมีผลต่อหน้าที่ในการทำบัญชีและการเสียภาษีที่แตกต่างกันดังนี้...
03/02/2563
ในด้านการสนับสนุนการลงทุนอุตสาหกรรมเซลล์และยีนบำบัดในประเทศญี่ปุ่นได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2019 การตรวจสอบทางยีนและพันธุกรรมเพื่อตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาและเคมีบำบัดเป็นไปได้อย่างดีขึ้นนั้น ได้รับการรับรองและครอบคลุมอยู่ในการประกันสุขภาพของภาครัฐ...
02/03/2563
นโยบายสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทยในปัจจุบันจะดำเนินการผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นหลักโดยใช้เครื่องมือทางภาษีและเครื่องมือที่ไม่ใช่ภาษีเป็นหลัก และสิทธิประโยชน์จะแบ่งไปตามสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม...
07/04/2563
จากกระแสรักสุขภาพและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตลาดอาหารทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจึงมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยอาหารทางการแพทย์ (Medical food) นั้นหมายถึง อาหารที่ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เพื่อช่วยผู้ป่วยให้ได้รับสารอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อโรค
08/05/2563

แม้ว่ารัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นการลงทุนใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (S-curve) ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ อันได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ด้วยนั้น สถานการณ์สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาอาจนับเป็นโอกาสที่ดีที่ไทยควรทบทวนสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อดึงดูดการลงทุน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงเห็นควรให้ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ทบทวนสิทธิประโยชน์อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่เพิ่มขึ้นอีก โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

19/06/2563
ในการประชุมของสมาคมยาทางหลอดเลือดของสิงคโปร์เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 ได้มีการนำเสนอถึงความก้าวหน้าในด้านการพัฒนา “ผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products; ATMPs)” ที่มีการพยากรณ์การเจริญเติบโตกว่า 900 เปอร์เซ็นต์ในปี พ.ศ.2562 โดยเฉพาะการเจริญเติบโตมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์บำบัดที่ใช้ประกอบกับเครื่องมือทางการแพทย์
 
19/06/2563
แม้ว่าวัณโรคจะไม่ใช่โรคอุบัติใหม่ แต่สถานการณ์ของวัณโรคในประเทศไทยจากรายงานขององค์การอนามัยโลก ( World Health Organization) หรือ WHO ระบุว่า ปัจจุบันประเทศไทยติด 1 ใน 14 ประเทศที่มีอัตราผู้ป่วยวัณโรคสูงที่สุดในโลก
08/07/2563
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง พ.ศ. 2562
08/07/2563
สำหรับผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริม และเครื่องสำอาง คำว่า GMP น่าจะเป็นที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกัน โดย GMP ย่อมาจาก Good Manufacturing Practice หรือกระบวนการผลิตที่ดีหรือมีมาตรฐาน 
1
 2
Page view : 1608