กฏระเบียบและข้อบังคับด้านการลงทุน

11/09/2563
สำหรับผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริม และเครื่องสำอาง คำว่า GMP น่าจะเป็นที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกัน โดย GMP ย่อมาจาก Good Manufacturing Practice หรือกระบวนการผลิตที่ดีหรือมีมาตรฐาน เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริม และเครื่องสำอาง นั้นมีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและสุขภาพ 
11/09/2563
ในปัจจุบันการรักษาด้วยเซลล์บำบัดมีความก้าวหน้าและมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องโดยครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนปกติ การรักษาโรคที่มีอาการรุนแรง รวมทั้งโรคที่มีลักษณะเฉพาะและพบได้น้อย อย่างไรก็ตาม ภายใต้ความซับซ้อนและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของการรักษาด้วยเซลล์บำบัดทำให้ในปี 2019 รัฐบาลแคนาดาได้ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรักษาด้วยเซลล์บำบัดเพื่อความปลอดภัยของผู้รับการรักษา รวมทั้งเพื่อประสิทธิภาพในการรักษา และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นสำคัญ
05/08/2563
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมาจนถึงต้นปี 2562 องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้มีการประกาศ 8 หลักเกณฑ์แนะนำ (guidance) ในด้านเซลล์และยีนบำบัดเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมและเพื่อสร้างให้เกิดกระบวนการสร้างภูมิทัศน์ของกฎระเบียบ (regulatory landscape) ด้านเซลล์และยีนบำบัดเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรมและเพื่อผลประโยชน์ร่วมของภาคอุตสาหกรรมและผู้ป่วย
08/07/2563
สำหรับผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริม และเครื่องสำอาง คำว่า GMP น่าจะเป็นที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกัน โดย GMP ย่อมาจาก Good Manufacturing Practice หรือกระบวนการผลิตที่ดีหรือมีมาตรฐาน 
08/07/2563
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง พ.ศ. 2562
19/06/2563
แม้ว่าวัณโรคจะไม่ใช่โรคอุบัติใหม่ แต่สถานการณ์ของวัณโรคในประเทศไทยจากรายงานขององค์การอนามัยโลก ( World Health Organization) หรือ WHO ระบุว่า ปัจจุบันประเทศไทยติด 1 ใน 14 ประเทศที่มีอัตราผู้ป่วยวัณโรคสูงที่สุดในโลก
19/06/2563
ในการประชุมของสมาคมยาทางหลอดเลือดของสิงคโปร์เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 ได้มีการนำเสนอถึงความก้าวหน้าในด้านการพัฒนา “ผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products; ATMPs)” ที่มีการพยากรณ์การเจริญเติบโตกว่า 900 เปอร์เซ็นต์ในปี พ.ศ.2562 โดยเฉพาะการเจริญเติบโตมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์บำบัดที่ใช้ประกอบกับเครื่องมือทางการแพทย์
 
08/05/2563

แม้ว่ารัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นการลงทุนใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (S-curve) ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ อันได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ด้วยนั้น สถานการณ์สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาอาจนับเป็นโอกาสที่ดีที่ไทยควรทบทวนสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อดึงดูดการลงทุน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงเห็นควรให้ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ทบทวนสิทธิประโยชน์อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่เพิ่มขึ้นอีก โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

07/04/2563
จากกระแสรักสุขภาพและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตลาดอาหารทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจึงมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยอาหารทางการแพทย์ (Medical food) นั้นหมายถึง อาหารที่ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เพื่อช่วยผู้ป่วยให้ได้รับสารอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อโรค
02/03/2563
นโยบายสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทยในปัจจุบันจะดำเนินการผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นหลักโดยใช้เครื่องมือทางภาษีและเครื่องมือที่ไม่ใช่ภาษีเป็นหลัก และสิทธิประโยชน์จะแบ่งไปตามสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม...
1
 2
Page view : 2610