แนวโน้มตลาดเครื่องสำอาง และความงาม

03/02/2563
          ตลาดเครื่องสำอางและความงามในประเทศไทยเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความสำคัญ ทั้งด้านมูลค่าตลาดที่สูงและด้านการเติบโตที่สูงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดภายในประเทศที่มีการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7.6 (ปี 2556 – 2561) และในปี 2561 มูลค่าตลาดเครื่องสำอางในประเทศมีมูลค่า 1.802 แสนล้านบาท เติบโตร้อยละ 7.3 จากปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์ดูแลผิว (Skincare) มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดร้อยละ 47 รองลงมาได้แก่ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผม (Hair) และเครื่องสำอางสำหรับตกแต่ง (Makeup) ร้อยละ 18 และร้อยละ 16 ตามลำดับ

Page view : 2871