แนวโน้มและสภาวะตลาดอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 2563 - 2564

08/07/2563
          อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยถูกคาดการณ์ว่ามีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีประมาณร้อยละ 6.71 ในช่วงปี 2563 – 2564 ซึ่งสูงกว่าการเติบโตของตลาดเครื่องมือแพทย์โลกที่คาดว่ามีอัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณ ร้อยละ 4.1 – 5.1 ต่อปีในช่วงเวลาเดียวกัน
Page view : 3304